Raad voor de Wadden

Eind 2002 is de Wet op de Raad voor de Wadden van kracht geworden. Op grond van deze wet is op 7 april 2003 de Raad voor de Wadden ingesteld. De Raad kan als de opvolger van de Waddenadviesraad worden gezien, die in 1982 voor het eerst werd ingesteld. Net als de Waddenadviesraad heeft de nieuwe Raad tot taak de overheden en de Staten-Generaal te adviseren over het belangrijkste natuurgebied van Nederland: het Waddengebied.

In juni 2012 werd een voorstel tot intrekking van de wet op de Raad voor de Wadden en het Waddenfonds ter goedkeuring bij de Eerste Kamer neergelegd.

In juni 2013 is de Raad voor de Wadden opgeheven. Alle documenten van de voormalige website van de Raad voor de Wadden zijn gearchiveerd op de de website van de Raad voor de Leefomgeving

De Raad voor de Wadden adviseerde over zaken die van algemeen belang zijn voor het Waddengebied. Dit zijn o.a. het beleid (regionaal, nationaal en trilateraal) ten aanzien van visserij en recreatie, de ontwikkeling van beheerplannen en de verbetering van de bestuurlijke organisatie. Verder speelde de Raad een belangrijke rol bij de uitwerking van het duurzaam ontwikkelingsperspectief zoals opgenomen in de pkb Derde Nota Waddenzee.

De adviezen van de Raad voor de Wadden

Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie over de afzonderlijke adviezen die de Raad voor de Wadden heeft gepubliceerd:

Briefadvies 'Wadden in internationaal perspectief' (feb. 2012)
Advies 'Regio aan het roer' (dec. 2011)
Briefadvies 'Adviestaken Wadden gebundeld' (feb. 2011)
Advies 'Vat op het Waddenfonds' ( feb. 2011)
Briefadvies 'Waddenfonds: Regie rijk of provincies?' (dec. 2010)
Briefadvies 'Afsluitdijk in Waddenperspectief' (okt. 2010)
Advies aanpak Eems (sept. 2010)
Advies over het Waddenfonds (mei 2009)
Advies over het Wadden Sea Plan (feb. 2009)
Advies recreatie en toerisme 'Identiteit als troef'  (dec. 2008)
Briefadvies Wadden en klimaat (feb. 2009)
Advies 'Waddengebied als proeftuin voor biomassa' (nov. 2008)
Advies zoet-zout overgangen (maart 2008)
Advies windturbines (jan. 2008)
Advies 'Natuurlijk vissen op de Waddenzee' (dec. 2007)
Advies natuurgrenzen (juni 2007)
Advies Beheer- en Ontwikkelingsplan (maart 2007)
Advies vaarrecreatie Waddenzee (sept. 2006)
Advies 'Natuurlijk Gezag' (dec. 2005)