Reactie Briefadvies "Wadden in internationaal perspectief"


Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Bleker (pdf, 160 kB) (EL&I), juni 2012  aan de Tweede Kamer met zijn reactie op het advies van de Raad voor de Wadden ‘De Wadden in internationaal perspectief; aandachtspunten voor internationale samenwerking en beheer van trekvogels’.

De Wadden in internationaal perspectief

Bron: Raad voor de Wadden

Datum: 2 februari 2012

De Waddenzee herbergt, als een van de grootste intergetijdegebieden ter wereld, een keur aan nationale en internationale natuurwaarden. De natuurwaarde van de Waddenzee wordt voor een belangrijk deel bepaald door mobiele soorten als vogels en vissen. Het Waddenecosysteem is via deze mobiele soorten verbonden met andere ecosystemen op de wereld, doordat veel van deze soorten een deel van hun levenscyclus doorbrengen in ecosystemen elders. De internationale betekenis van de Waddenzee wordt hierdoor benadrukt. De natuurwaarde van de Waddenzee is hierdoor mede afhankelijk van ontwikkelingen in ecosystemen elders.

Vanwege deze onderlinge afhankelijkheid is het belangrijk een beeld te krijgen van de zwakke schakels en de risico's binnen dit zogenaamde meta-ecosysteem. Het biedt handvatten voor een duurzame instandhouding en ontwikkeling van de natuurwaarden van de Waddenzee. Het aanpakken van problemen bij de bron, in die gebieden waar de knelpunten zich voordoen, is immers efficiënter dan symptoombestrijding of het treffen van beschermingsmaatregelen elders. Met dit inzicht kan ook duidelijk worden of het efficiënter is om geld beschikbaar voor ontwikkeling van de Waddennatuur, voor gebieden buiten de Waddenzee in te zetten.

De Raad voor de Wadden heeft ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga opdracht gegeven de knelpunten en mogelijke maatregelen in de aan de Waddenzee verbonden ecosystemen te inventariseren. De inventarisatie is in eerste instantie gericht op de trekvogels, omdat er relatief veel informatie is over de ecologie en verspreiding van deze soortsgroep. Bovendien representeren ze een belangrijk deel van de natuurwaarde van
de Waddenzee en geven ze een goed beeld van de staat van de Waddenzee.

Op basis van dit inventarisatierapport heeft de Raad enkele aandachtspunten over het onderwerp geformuleerd, waar we graag de aandacht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor vragen middels dit briefadvies.

Het briefadvies De Wadden in internationaal perspectief (pdf, 842 kB)

Het inventarisatierapport (pdf, 6.9 MB)