Archief NB-wet


Natura 2000: Aankondiging ontwerp-besluiten en Natura 2000-Doelendocument

Kamerbrief van minister Veerman (LNV) van 24-11-2006 waarin hij informeert over het proces tot aanwijzing van Natura 2000-gebieden en de ontwerpaanwijzigingsbesluiten die op 9 januari 2007 ter inzage liggen. Bijgevoegd is het Natura 2000-doelendocument. Hierin staan wijzigingen ten opzichte van een eerdere versie.

Vraag en antwoord natuurbeschermingswet 1998/Natura 2000

Op 13 oktober publiceerde het ministerie van LNV het document "Vraag en antwoord natuurbeschermingswet 1998/Natura 2000" Hierin komen onder meer aan bod de vragen:

Aanbieding boekjes Bestuurlijke Dialogen en Werkateliers Natuurwetgeving

Begin dit jaar zette minister Veerman de stand van zaken uiteen rond de uitvoering van kabinetsacties naar aanleiding van het eindrapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de Vogel- en Habitatrichtlijn: 'Nederland op Slot? De Europese en Nederlandse natuurbeschermingswetgeving nader bezien'

In de brief kondigde hij aan een tweetal boekjes aan de kamer te zenden, waarin de resultaten staan van twee acties in die in het kader van een verbeterde samenspraak met betrokkenen zijn uitgevoerd.

Op 20 september 2006 verzond de minister een brief aan de tweede kamer, met als bijlagen de twee boekjes:

Dit boekje geeft een impressie van vier bestuurlijke dialogen over de interbestuurlijke samenwerking bij natuurbescherming. In de dagelijkse praktijk is er geen tijd voor dit soort ontmoetingen

Boekje over vier 'werkateliers' over natuurwetgeving voor betrokken partijen. Tijdens de werkateliers werden lopende projecten bekeken die tegen beperkingen van natuurwetgeving leken aan te lopen.

Kamerbrief over de verhouding Natuurbeschermingswet 1998 - Flora- en faunawet

Tijdens het Algemeen Overleg van 14 september 2006 inzake de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft Minister Veerman de vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toegezegd in een brief nader in te zullen gaan op de verschillende beschermingsregimes van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) en de Flora- en faunawet (Ffwet) in onderling verband en in de relatie tot verdragsrechtelijke verplichtingen (onder andere het Biodiversiteitsverdrag). In een brief d.d. 28 september 2006 geeft de minister uitvoering aan deze toezegging.

Nieuwe Natuurbeschermingswet treedt in werking

Per 1 oktober 2005 treedt de gewijzigde Natuurbeschermingswet (Nb-wet) in werking. Vanaf dat moment heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd en gaan de provincies een groot deel van de vergunningen op basis van deze wet verlenen. Voor het Waddenzeegebied betreft dat bijvoorbeeld vergunningen voor het betreden van gesloten gebieden, voor wetenschappelijk onderzoek, handkokkelvisserij, zand- en schelpenwinning, diverse recreatieve activiteiten (zoals wadlopen, evenementen), oefeningen voor oliebestrijding en activiteiten in het kader van natuurbeheer. De waddenprovincies gaan deze vergunningverlening gezamenlijk vanuit één centraal punt vorm geven. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) blijft bevoegd gezag voor de vergunningen voor bijvoorbeeld winning van delfstoffen, militaire activiteiten en niet handmatige schelpdiervisserij.

Europees netwerk natuurgebieden - Nederland ligt op schema

8 juli 2005 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag de Natura 2000 Contourennotitie (pdf, 189 kB) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze notitie beschrijft de voortgang van de uitvoering van het Europese netwerk in Nederland. Nederland heeft zich op basis van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verplicht om de biologische diversiteit te waarborgen door het instandhouden van soorten en habitattypen. Nederland draagt met 161 gebieden bij aan het Europese netwerk van beschermde gebieden, Natura 2000. De Nederlandse Natura 2000 gebieden liggen nagenoeg geheel binnen de Ecologische hoofdstructuur. Met deze bijdrage voldoet Nederland vrijwel geheel aan zijn Europese verplichtingen.

In het najaar wordt overleg gevoerd over de uitvoering van Natura 2000 in Nederland met de provincies, andere overheden en overige betrokkenen partijen. De vraag om duidelijkheid over de consequenties van Natura 2000 gebieden is groot. Het ministerie van LNV voert in het najaar van 2005 gesprekken met provincies, andere overheden en overige betrokken over de Natura 2000 doelen, de inhoudelijke inzet voor de aanwijzingsbesluiten en de kaders voor en organisatie van de beheersplannen. Na dit overleg stelt het rijk ontwerp-aanwijzingsbesluiten op en start in 2006 het formele traject van de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden.

De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld in 2010 de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Een belangrijk instrument hiervoor is het realiseren van een netwerk van natuurgebieden van Europees belang. Dit netwerk heeft als doelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. Afgesproken is dat lidstaten alle maatregelen nemen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen in Europees belang te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede met de regionale en lokale bijzonderheden.

Wetsvoorstel wijziging Natuurbeschermingswet

Omdat de Europese commissie de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland onvoldoende vindt, is een wijziging van de Natuurbeschermingswet nodig.

De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft eerder overleg gevoerd met minister Veerman over het wetsvoorstel. Belangrijk gespreksonderwerp was de rolverdeling tussen rijk, provincie en gemeente in vergunningverstrekking.

Op 25 mei 2004 is een nieuwe NB-wet vastgesteld door de Tweede Kamer. Deze is op 18 januari 2005 goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Implementatie Natuurbeschermingswet 1998

"De Eerste Kamer heeft 18 januari 2005 het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 aanvaard. De wet is inmiddels gepubliceerd in Staatsblad 2005, 195. De voorbereiding van de invoering van de wet is in volle gang."

Dit schrijft minister Veerman in een brief aan de Tweede Kamer op 8 juni 2005. De brief informeert de Kamer onder meer over de stand van zaken en de implementatie van Natura 2000 in Nederland (de Vogel- en Habitatrichtlijnen). Ook geeft de minister aan hoe hij wil omgaan met de zorgen in de samenleving en bij de Kamer over de consequenties van de wetgeving.