Natuur


De Waddenzee is een ondiepe zee met slikken en zandbanken die bij laag water droogvallen en wordt begrensd door kwelders en eilanden. Het grootste deel van de Waddenzee en van de onbewoonde eilanden zijn natuurreservaten krachtens de Natuurbeschermingswet. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee, een rust-, rui- en voedselgebied voor miljoenen trekvogels, en een broedgebied voor duizenden vogels, zeehonden en vele andere soorten. Het thema natuur bevat informatie over een aantal uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de natuur in de Waddenzee. Hieronder ziet u het overzicht met onderwerpen, die op hun beurt verder kunnen zijn onderverdeeld in verschillende rapporten en artikelen over hetzelfde onderwerp.