Vergunningen


De bescherming en het gebruik van de Waddenzee is door de regering op hoofdlijnen vastgelegd in de PKB Waddenzee. In een belangrijk natuurgebied zoals de Waddenzee gelden extra wetten en regels om het gebied te beschermen. Hierdoor zijn voor allerlei activiteiten vaak meerdere vergunningen van verschillende overheden en instanties noodzakelijk. Steeds meer wordt er door de overheden samen gewerkt aan de onderlinge afstemming van de vergunningverlening voor een bepaalde activiteit.

Wetten en regels

De belangrijkste wetten en regelingen in het waddengebied en door welke overheid ze worden uitgevoerd.

Lees meer over wetten en regels

Proefversie online vergunningenregister

Aanleiding voor de ontwikkeling van een online vergunningenregister ligt in een rapport van de Rekenkamer uit 2014. Hierin wordt aangedrongen op meer samenwerking tussen de Waddenbeheerders en een voor eenieder toegankelijk overzicht van verleende vergunningen. Om een idee te krijgen hoe een online vergunningenregister Waddenzee er uit kan zien is een eerste proefversie beschikbaar gesteld.

Meer over het vergunningenregister

Vergunning nodig?

Voor het aanvragen van bouwvergunningen, aanlegvergunningen , kapvergunningen e.d. kunt u terecht bij de Waddenzee gemeenten. Bij steeds meer gemeenten kunt u ook via de websites van gemeenten op het internet vergunningen aanvragen.

Rijkswaterstaat verleent vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en instanties. In het vergunningenloket vindt u hierover informatie en kunt u direct vergunningen aanvragen of aanvraag- en meldingsformulieren downloaden.

Wadloopgidsen kunnen een vergunning aanvragen bij de Provincie Fryslân.

Ga voor een actueel overzicht van wetten, vergunningen en regelingen naar het overheidsloket: Wetten.nl onderdeel van: www.overheid.nl.

Vergunningen Natuurbeschermingswet

Iedereen die bepaalde activiteiten in het Waddenzeegebied wil uitvoeren, die eventueel schade aan natuur en landschap kunnen toebrengen, heeft daarvoor een vergunning nodig. Deze vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet kunnen afhankelijk van de soort activiteit aangevraagd worden bij het Ministerie EL&I Noord in Groningen of bij de samenwerkende Waddenprovincies in Leeuwarden.

Voor het Waddenzeegebied zijn bijvoorbeeld vergunningen nodig voor het betreden van gesloten gebieden, voor wetenschappelijk onderzoek, handkokkelvisserij, zand- en schelpenwinning, diverse recreatieve activiteiten (zoals wadlopen, evenementen), oefeningen voor oliebestrijding en activiteiten in het kader van natuurbeheer. De drie waddenprovincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân zijn ieder voor hun eigen provincie verantwoordelijk voor uitvoering van de Natuurbeschermingswet. Voor activiteiten die in de gehele Waddenzee- c.q. noordzeekustzone worden uitgevoerd is de provincie Fryslân bevoegd gezag, aangezien het grootste deel van de gebieden binnen de begrenzing van de provincie Fryslân liggen. Uiteraard geldt dit alleen voor die activiteiten waar de provincie bevoegd is. Het ministerie van EL&I blijft verantwoordelijk voor de vergunningen voor o.a het winnen van delfstoffen (zout en gas), militaire activiteiten en mechanische schelpdiervisserij.

Via de websites van het ministerie van LNV en van de provincie Fryslân kunt u informatie verkrijgen over hoe u een Natuurbeschermingswet vergunning moet aanvragen en over welke vergunningen eerder aangevraagd zijn.

Op de pagina Wetten en regels staat een overzicht van de belangrijkste internationale afspraken en nationale wetten en regelingen die gelden voor het Waddenzeegebied. Voor de meest actuele informatie over de afzonderlijke wetten kunt u het beste zoeken in de digitale wettenbank van Nederland.