Archief Waddenacademie


Ondernemingsplan Waddenacademie

De Waddenacademie wil zich ontwikkelen tot een kleine organisatie met wetenschappelijk gezag die zich zal richten op het fundamentele en toegepaste onderzoek met een regionale, nationale en internationale invalshoek op alle voor het waddengebied belangrijke onderzoeksterreinen. Tot deze onderzoeksterreinen behoren de ecologie, hydro-morfologie, kennis van de diepe ondergrond, sociaal economische wetenschappen en cultuurhistorie.

De Waddenacademie zal bestaan uit vijf parttime wetenschappers uit verschillende disciplines en een klein ondersteunend bureau van drie medewerkers. De Waddenacademie wordt gehuisvest in het Huis van de Wadden in Leeuwarden. Het instituut zal zich gaan richten op zowel regionale als nationale en internationale samenwerking en kennisuitwisseling. Om de onafhankelijkheid van de advisering te waarborgen, zal de Waddenacademie als afzonderlijk instituut worden ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin in Fryslân zal een maatschappelijke adviesraad worden gevormd van personen met een academische, maatschappelijke en internationale achtergrond. De provincie verwacht dat minister Cramer als coördinerend minister voor het Waddenfonds in 2008 de structurele financiering van de Waddenacademie vanuit het Waddenfonds kan goedkeuren. In afwachting daarvan wil de Provincie Fryslân de Waddenacademie zomer 2007 opstarten. De tijdelijke periode zal worden gefinancierd door het ministerie van LNV en de provincie Fryslân. Op 11 mei 2007 heeft de Commissaris van de Koningin Fryslân, Ed Nijpels uit handen van professor Wim van Vierssen van Wageningen Universiteit het ondernemingsplan van de Waddenacademie in ontvangst genomen. Na goedkeuring van dit plan werd in het najaar 2007 begonnen met een Waddenacademie in oprichting in Leeuwarden.
Ondernemingsplan Waddenacademie (pdf, 3.7 MB) 11 mei 2007

Uitvoeringsplan Waddenacademie

Op 20 december 2005 publiceerde de Provincie Fryslân het persbericht "Waddenacademie klaar voor de start". Ook is de brief van Dhr. Nijpels aan minister Dekker openbaar gemaakt, waarin het Uitvoeringsplan Waddenacademie wordt aangeboden.
Download Het Uitvoeringsplan (pdf, 218 kB)

Advies Raad voor de Wadden aan minister Dekker

Op 5 juli 2005 zond de Raad voor de Wadden een advies over de WaddenAcademie aan minister Dekker van VROM:
Werken aan Wadden-Weten: Welke rol kan de Waddenacademie spelen? (pdf, 302 kB)