Energietransitie


De energietransitie staat nationaal en internationaal vol op de agenda. De grote uitdaging is voor het Waddengebied is om deze energietransitie vorm te geven in een kwetsbaar gebied. Hoe verhoudt de ambitie om zelfvoorzienend te zijn, of als Noord-Nederland koploper te zijn in de energietransitie, zich tot de natuurwaarden en de doelen voor een open landschap? In de komende jaren zullen daar antwoorden op moeten worden gevonden.

Regionale Energie Strategie

Het Kabinet wil in 2030 de uitstoot van CO2 met minimaal 49 procent terugdringen. Met het Klimaatakkoord heeft het Rijk met de sectoren afspraken gemaakt over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Verschillende ministeries, regio’s en bedrijfsleven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Op dit moment worden door de regio’s hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) geformuleerd.

Lees meer over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES)

RES Regio's op de kaart

CO2 neutrale Waddenzee regio

In trilateraal verband hebben Nederland, Duitsland en Denemarken afgesproken te zullen streven naar een CO2 neutrale Waddenzeeregio in 2030.

Lees meer op waddensea-forum.org

Windenergie

De Raad voor deWadden heeft VROM in januari 2008 een advies over windenergie gegeven. De Raad is van mening dat plaatsing van windturbines in het waddengebied alleen kan nabij havengerelateerde en stedelijke bebouwing in Den Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven. Verder vindt de Raad dat eventuele windturbines zoveel mogelijk geclusterd geplaatst moeten worden.

Meer over windenergie