Briefadvies Wadden en Klimaat


Op weg naar een klimaatbestendige Waddenzee

Bron: Raad voor de Wadden
Datum: 19 maart 2009

De Raad voor de Wadden geeft in een briefadvies (pdf, 588 kB) aan Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat een aanzet tot verdere uitwerking voor het Waddengebied van de adviezen van de Tweede Deltacommissie, over de klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Energieclusters Noordoost-Groningen

De Raad voor de Wadden vindt dat de rol van Noordoost-Groningen onvoldoende belicht wordt in het advies van de Tweede Deltacommissie. Noordoost Groningen speelt een cruciale rol in de gas- en elektriciteitsvoorziening voor een groot deel van Nederland. De Raad vindt dat de economische betekenis van dit deel van het Waddengebied zowel in de huidige als in de door Veerman voorgestelde veiligheidsnormen onvoldoende tot uitdrukking komt.

Efficiënt uitwerken van het advies

De Tweede Deltacommissie stelt dat zandsuppleties een waardevolle bijdrage leveren aan het meegroeien van de Waddenzee met de zeespiegel. De Raad voor de Wadden adviseert om zo snel mogelijk te starten met grootschalige, langetermijnmonitoring en onderzoek naar sedimenttransport en zandsuppleties. Naast de vraag of de sedimentatiesnelheid de zeespiegelstijging bij kan houden, moet daarmee duidelijk worden wat de effecten zijn van extra zandtoevoer op de natuurwaarden van de Waddenzee. Onderzoek naar het nut van actieve kwelderontwikkeling en de rol die  biobouwers kunnen spelen bij het invangen en vastleggen van sediment maakt hier tevens deel van uit. De Raad pleit verder voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van brede dijken in het gebied.

Zoetwatervoorziening in het IJsselmeer

Ook besteedt de Tweede Deltacommissie aandacht aan het realiseren van een grootschalige zoetwatervoorziening in het IJsselmeer. De Raad voor de Wadden vindt de aandacht voor de zoetwatervoorziening terecht. Er moet alleen beter onderbouwd worden waarom de zoetwatervoorraad de voorgestelde omvang moet krijgen, en waarom alleen het IJsselmeer als locatie is gekozen. Een deel van de behoefte aan zoet water zou gerealiseerd kunnen worden door middel van de inrichting van regionale, gebiedseigen zoetwatervoorraden. Verder moet er een groter accent worden gelegd op innovaties die gericht zijn op het efficienter omgaan met zoetwatervoorraden. Ook vindt de Raad een verdere uitwerking nodig van scenario’s waarin tevens ruimte is voor het herstel van de ecologische relaties tussen Waddenzee en IJsselmeer.

Het volledige briefadvies (pdf, 588 kB)