Landschap en cultureel erfgoed


Het landschap van de Waddenzee wordt gekenmerkt door een enorme dynamiek. Wind, zee en zand hebben er vrij spel waardoor de eilanden, de zandplaten en de geulen ook nu nog voortdurend in beweging zijn. Het landschap is weids en open, met de zeewering als grensovergang tussen de dynamische processen van getijdengebieden en kwelders enerzijds en het cultuurlandschap van polders anderzijds. De sloten en het gecultiveerde landschap volgen nog steeds de loop van de natuurlijke laagtes en kwelderkreken. De wegen lopen langs de kust en de hogere delen van de polders. De contouren van de zeewering bepalen de horizon.