Advies over het Waddenfonds


Bron: Raad voor de Wadden
Datum: 3 juni 2009

Besteed het Waddenfonds gericht

Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en herstel van de natuur en landschap. Het Waddenfonds is een fonds met een strak omschreven doel en geen algemeen regionaal stimuleringsfonds. Dit is de belangrijkste conclusie van de Raad voor de Wadden in zijn advies 'Visie en focus Waddenfonds'. Het advies, dat op verzoek van Minister Cramer van VROM is uitgebracht, is haar zaterdag tijdens de Waddentoogdag in Delfzijl aangeboden door voorzitter Margreeth de Boer van de Raad voor de Wadden.

Doelgerichte inzet vereist een streefbeeld

Het Waddenfonds moet volgens de Wet op het Waddenfonds worden ingezet voor oplossingen die een bijdrage leveren aan de realisering van de hoofddoelstelling; het behoud en herstel van natuur en landschap. Voor een doelgerichte aanpak is het noodzakelijk te beschrijven wat het Waddenzeebeleid, mede door inzet van het Waddenfonds, over twintig jaar moet hebben opgeleverd. De Raad voor de Wadden heeft hiertoe een streefbeeld opgesteld voor het Waddengebied. In dit streefbeeld is zo concreet mogelijk aangegeven hoe de natuur, het landschap en de economie in het Waddengebied er over 20 jaar moeten voorstaan.

Effectiviteit vraagt om keuzes

Met het Waddenfonds kan een forse stap voorwaarts in de realisatie van het streefbeeld worden gezet. Daarvoor is naast het streefbeeld een sterke beleidsfocus nodig.  Die focus kan worden aangebracht door de inzet van het Waddenfonds te concentreren op vijf programma's, te weten: Natuurlijk Waddengebied, Identiteit Waddengebied, Leefbaar Waddengebied, waaronder duurzame economische ontwikkeling , Veilig Waddengebied en Duurzame Energie. De subsidieaanvragen voor de in te dienen projecten zullen beoordeeld moeten worden op hun aandeel in deze programma's.

Bijdrage aan de hoofddoelstelling

Als derde stap heeft de Raad een methode voorgesteld die het mogelijk maakt om subsidieaanvragen (die in principe voor het Waddenfonds in aanmerking komen) in te delen in categorieën met een hoge dan wel lagere prioriteit. Aanvragen die bijdragen aan de realisering van de hoofddoelstelling ('de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap') krijgen een hoge prioriteit, aanvragen die uitsluitend gericht zijn op bijvoorbeeld verduurzaming krijgen een lagere prioriteit.

Programmatische aanpak

De programmatische aanpak omvat de inspanningen die nodig zijn om vanuit de huidige situatie het streefbeeld te kunnen realiseren. De realisering van het streefbeeld zal voor een deel met inzet vanuit het Waddenfonds mogelijk zijn. Voor een ander (belangrijk) deel zal dit moeten gebeuren op basis van regulier beleid en/of zullen maatregelen op nationaal, Europees of mondiaal niveau (dus Waddenzeeoverstijgend) niveau genomen moeten worden.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Waddenfonds

De regering heeft in 2004 besloten een Waddenfonds in te stellen waaruit extra investeringen ten behoeve van het Waddengebied kunnen worden betaald. De Minister van VROM heeft de Raad gevraagd te adviseren over de wijze waarop het Waddenfonds met meer focus ingezet kan worden voor de  realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenbeleid. Deze hoofddoelstelling houdt de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke landschap in.

Hoe nu verder?

Bij overname van dit advies zal deze werkwijze uitgewerkt dienen te worden  in het Investeringsplan Waddenfonds en in het Uitvoeringsplan van het Waddenfonds. Het Investeringsplan schetst de ontwikkelingen voor het Waddengebied voor de looptijd van het fonds. In het Uitvoeringsplan Waddenfonds worden de prioritaire thema's voor een periode van 5 jaar vastgelegd. Na afloop van ieder Uitvoeringsplan zal een bestuurlijke evaluatie dienen plaats te vinden.

Download hier het advies: Visie en focus Waddenfonds (pdf, 2 MB)