Archief Waddenfonds


Stand van zaken Waddenfonds

Bron: Ministerie VROM
Datum: 30 januari 2007

In 2004 viel het besluit om een Waddenfonds op te richten teneinde het beheer van de Waddenzee te verbeteren en extra te investeren in zowel de ecologie als de economie van het Waddengebied. Eind 2006 stelde zowel de Tweede als de Eerste Kamer de ' Wet op het Waddenfonds' vast. De inzet is er op gericht om het Waddenfonds zo spoedig mogelijk in 2007 van start te kunnen laten gaan. De wet wordt nader geregeld in de ' ministeriële regeling Waddenfonds' . Deze uitvoeringsregeling is vastgesteld door de ministerraad en moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie in Brussel. Pas na goedkeuring vanuit Brussel kan de tender van het fonds worden geopend en kunnen er projecten worden ingediend. Op dit moment ligt de ministeriële regeling in Brussel. De Europese Commissie bekijkt of de regeling voldoet aan alle Europese regels en of er geen sprake kan zijn van staatssteun. Van tevoren staat niet vast wanneer de Commissie haar goedkeuring zal geven.
Hoewel we er alles aan doen om de eerste tender van het Waddenfonds snel te openen, wordt dit niet meer voor de zomer van 2007 verwacht. Onze inschatting is nu dat in het najaar van 2007 de eerste tender zal worden geopend en de subsidieaanvragen voor het Waddenfonds kunnen worden ingediend.

Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van de 'Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds'. Deze zal worden belast met de uitvoering van de ministeriële regeling en onder andere de taak krijgen de projectaanvragen voor het fonds te toetsen aan de ontvankelijkheidscriteria zoals gesteld in de wet. Bij deze uitvoeringsorganisatie kunt u t.z.t. ook terecht met vragen over uw subsidieaanvraag. Wanneer de uitvoeringsorganisatie operationeel is, hangt af van de goedkeuring van de ministeriële regeling door Brussel.

Het streven is in het voorjaar van 2007 een telefonische helpdesk te openen waar u met uw vragen terechtkunt. De Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds zal worden uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en zal zich vestigen in het Huis van de Wadden te Leeuwarden. Later in 2007, in elk geval als de regeling is goedgekeurd en vaststaat wanneer de tender zal opengaan, kunt u bij de balie van DLG in het Huis van de Wadden met uw vragen terecht of op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wet Waddenfonds nu ook door Eerste kamer

Datum: 29 november 2007
Bron: Eerste Kamer

Dit wetsvoorstel voorziet in de instelling van een begrotingsfonds, het Waddenfonds, ter financiering van extra investeringen in het Waddengebied waarmee de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee en het behoud van het unieke open landschap beoogd worden.

De beoogde doelen van het fonds zijn: verbetering van de natuur, vermindering van extreme bedreigingen, duurzame economische ontwikkeling en verbeteren van de kennishuishouding. Verder regelt het voorstel de looptijd en de inkomsten- en uitgavenkant van het fonds. Tenslotte voorziet dit wetsvoorstel in grondslagen voor subsidieverlening.

Het voorstel is op 17 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2006 als hamerstuk afgedaan.

Wetsvoorstel Waddenfonds is door de Tweede Kamer

Op 17 oktober heeft de Tweede Kamer de Wet op het Waddenfonds met algemene stemmen aangenomen. Daarmee is een belangrijke en onomkeerbare stap gezet naar een actief Waddenfonds.

Het wetsvoorstel kan nu aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. Dat gebeurt inclusief het amendement van de kamerleden Atsma en Snijder-Hazelhoff met als inhoud dat de helft van het geld naar ecologie gaat en de helft voor een duurzame economische ontwikkeling beschikbaar komt.

Minister Winsemius over het Waddenfonds

Op 2 oktober 2006 heeft Minister Winsemius de vragen van leden van de Tweede Kamer over het Waddenfonds beantwoord.

Groninger Programma Waddenfonds

Het Groninger Programma Waddenfonds is een uitgave van de gemeenten langs het Groninger deel van de Waddenkust, te weten de gemeenten De Marne, Eemsmond, Delsfzijl en Reiderland, van de waterschappen Noordzijlvest en Hunze en Aa's en van de provincie Groningen.
Het Programma is opgesteld in samenspraak met diverse maatschappelijke organisaties op de terrienen van natuur, landschap, recreatie, leefbaarheid, landbouw en economie.
Het programma vormt de 'werkagenda' voor de uitvoering van het Waddenfonds door de regionale overheden in Groningen en voor samenwerking daarover met maatschappelijke partners.

Aan het programma is toegevoegd een indicatieve lijst met projectthema's. Gaandeweg kan het programma met nieuwe projecten aangevuld worden.

Brede samenwerking voor Waddenfonds

In de brochure 'Ontdek het Wad, het Wad ontdekt' presenteren 40 organisaties werkzaam in het waddengebied een groot aantal voorstellen voor de besteding van het Waddenfonds. De organisaties uit het noordelijke bedrijfsleven, de landbouw, de visserij, het toerisme en de natuurbescherming besloten samenwerking te zoeken bij het verder ontwikkelen van dergelijke projecten. De provinciale en gemeentelijke overheden ondersteunen dit samenwerkingsproces. Voorafgaand aan het kamerdebat op 31 augustus 2006 over het Waddenfonds zal de brochure aan de voorzitter van de commissie VROM in de Tweede Kamer worden aangeboden.

Wetsvoorstel Waddenfonds naar tweede Kamer

Minister Dekker (VROM) heeft het wetsvoorstel Waddenfonds met het Investeringsplan aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin staat onder meer voor welke doelen het Waddenfonds (800 miljoen euro) bestemd is, de criteria voor subsidieaanvragen, de procedure voor de definitieve toekenning van geld en de rol daarbij van de regionale bestuurders. Het Investeringsplan is een uitwerking van de gewenste ontwikkeling van het Waddengebied zoals beschreven in de Nota Ruimte en de Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee. De inzet van het kabinet is om het Waddenfonds vanaf 1 januari 2007 van start te laten gaan.


Zie ook: Vragen en Antwoorden Waddenfonds

Adviezen Raad voor de Wadden

Op 29 mei 2006 zond de Raad voor de Wadden een advies aan minister Dekker over het Uitvoeringsplan Waddenfonds:

Ook kleinere projecten steunen via Waddenfonds

Op 5 juli 2005 zond de Raad voor de Wadden twee adviezen aan minister Dekker van VROM:

Waddenfonds: Betrokkenheid van de regio is essentieel (21 april 2005)

Naar aanleiding van het advies van de commissie Meijer in 2004 heeft het kabinet besloten een Waddenfonds in te stellen voor de Waddenzee en het waddengebied. De regio is enthousiast over dit idee en wil dit fonds tot een succes maken. Daarvoor is het nodig dat de regio zeggenschap krijgt over het fonds want een goede ontwikkeling van het waddengebied kan niet zonder een actieve betrokkenheid van organisaties en overheden ter plaatse. Dit standpunt heeft de Stuurgroep Waddenprovincies samen met andere noordelijke overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties verwoord in een brief aan minister Dekker van VROM.