Advies Beheer- en Ontwikkelingsplan


Bron: Raad voor de Wadden
Datum: 24 april 2007

Advies Raad voor de Wadden aan RCW (pdf, 4 MB) over B&O Plan

Persbericht: Houd het Beheerplan voor de Waddenzee beperkt (Raad voor de Wadden 24 april 2007).

Het Rijk, de Waddenprovincies en Waddengemeenten zijn bezig een gezamenlijk beheer- en ontwikkelingsplan voor de Waddenzee op te stellen. De Raad voor de Wadden juicht toe dat dit gezamenlijk gebeurt en dat niet ieder voor zich zijn plannen maakt. De Raad waarschuwt er echter wel voor om niet een te groot plan te schrijven, omdat al veel geregeld is in onder meer de planologische kernbeslissing en bestemmingsplannen voor de Waddenzee en er bovendien ook nog natuurbeheerplannen vastgesteld zullen worden.De voorzitter van de Raad, de heer Cazemier, zal het advies volgende maand aanbieden aan de heer Alders, voorzitter van het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied en CdK Groningen.

De Raad vindt het van groot belang dat het geheel aan plannen overzichtelijk is en blijft. De Raad bekijkt in zijn advies ook hoe het beheer- en ontwikkelingsplan zo ingericht kan worden dat het toekomstbestendig is. Er komen namelijk enkele belangrijke ontwikkelingen aan, zoals de omgevingsvergunning, en nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en een nieuwe Waterwet.

De Raad voor de Wadden heeft een wettelijke taak als onafhankelijk adviescollege en is ingesteld door het Ministerie van VROM. Zijn primaire taak is om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen over bestaand, nieuw en toekomstig beleid dat zowel direct als indirect met het Waddengebied te maken heeft.