Rapportage 2000


Op 30 maart 2000 werd op Ameland de rapportage "Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost: evaluatie na 13 jaar gaswinning " aangeboden aan de Gemeente Ameland, It Fryske Gea en de NAM.

Historie van het onderzoek

Sinds 1986 wordt er gas gewonnen onder oostelijk Ameland. Daardoor ontstaat er een bodemdalingsschotel die zich uitstrekt onder duinen, kwelders, wadplaten en een stuk Noordzee. In 1988 is op kosten van de NAM een uitgebreid monitoringsonderzoek gestart om de effecten van deze bodemdaling te bestuderen. Het is uitgevoerd door onderzoekers van het Waterloopkundig Laboratorium en Alterra. Een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken overheden en de natuurbeheerder van Ameland-Oost, heeft toegezien op de objectiviteit en kwaliteit van onderzoek en rapportage

Resultaten van het onderzoek

In 2000 is de daling op het dieptste punt 22 cm en bedraagt het volume van de schotel ca. 9 miljoen m3. In zijn algemeenheid kon worden gesteld dat de effecten op de natuur van oostelijk Ameland tot 2000 zeer gering zijn geweest en niet hebben geleid tot vermindering van natuurwaarden.

De resultaten in 2000 gaven uiteraard geen zekerheid over de mogelijke effecten van verdergaande daling. De commissie adviseerde om de monitoring voort te zetten totdat bodemdaling is geëindigd.

De wetenschappelijke verantwoording van het 13-jarig onderzoek vond plaats tijdens een algemeen toegankelijk symposium bij de  Rijksuniversiteit Groningen op 12 april 2000.

Download:

Conclusies per onderwerp

Bekijk de conclusies per onderwerp:

Symposium en audit