Morfologie


Conclusies in het hoofdrapport 2000 morfologie:

De vorm en de oppervlakte van Ameland-Oost zijn niet duidelijk beïnvloed door de bodemdaling.
De zeereep en jonge duintjes op het strand zijn zeer dynamisch, en de effecten van bodemdaling waren daar volledig ondergeschikt aan de natuurlijke dynamiek.
De stormvloedgeulen aan de noordkant van de Hon hebben zich vergroot, maar er bestaat geen risico voor het doorbreken van het eiland.

Langs kwelderranden en geulen is de bodemdaling gecompenseerd door extra opslibbing. Op grotere afstand van kwelderrand en geulen vond gedeeltelijke compensatie plaats. De plantengroei van de kwelders is praktisch ongewijzigd gebleven.
Afslag van een deel van de kwelderrand bij de Hon heeft zich verder ontwikkeld, maar is niet versneld. Langs een ander deel van de Hon vond enige aangroei plaats.

Download Hoofdstuk 4: Effecten bodemdaling op de morfologie (pdf, 1.7 MB)