Spring naar hoofd-inhoud

Ontwerpbesluiten gaswinning Waddenzeegebied ter inzage

Persbericht Economische Zaken, 18 april 2006

In het kader van de Rijksprojectenprocedure die van toepassing is op gaswinning  onder de Waddenzee zijn op 18 april 2006 33 ontwerpbesluiten ter inzage gelegd bij de ministeries van Economische Zaken, van LNV en van V&W (kantoor Noord-Nederland), bij de provincies Fryslân en Groningen en bij de gemeenten Dongeradeel, Kollummerland en Nieuwkruisland en De Marne en het Wetterskip Fryslân en het waterschap Noorderzijlvest.

De ontwerpbesluiten zijn erop gericht gaswinning door de NAM onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog mogelijk te maken.

Tot en met 30 mei 2006 kan eenieder zienswijzen kenbaar maken bij het Bureau Energieprojecten, per adres SenterNovem, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. Op 11 en 12 mei zal een hoorzitting worden georganiseerd in het provinciehuis in Groningen respectievelijk de IJsherberg in Dokkum. Ook dan is het mogelijk zienswijzen op één of meer ontwerpbesluiten kenbaar te maken.

Rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen zullen de betrokken bestuursorganen naar verwachting eind juni definitieve besluiten nemen. Ook deze besluiten zullen weer ter inzage worden gelegd. Voor belanghebbenden die op een ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingebracht, staat dan tegen het besluit beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor de Zienswijze van de Milieuorganisaties op de vergunningen: klik hier (1 juni 2006) 

Rijksprojectenprocedure: Project Gaswinning

Op dit moment is er één energieproject waarvoor de rijksprojectenprocedure doorlopen wordt:  Gaswinning onder de Waddenzee. Hier vindt u achtergronden, documenten, en o.m informatie over terinzgelegging en inspraakmogelijkheden. NAM BV is de initiatiefnemer van dit project. Bij Gaswinning onder de Waddenzee zijn meerdere overheden en tientallen vergunnings-, goedkeurings- en ontheffingsbesluiten betrokken. 2 ministeries, 2 provincies, 3 gemeenten en 2 waterschappen moeten gezamenlijk ongeveer 30 besluiten nemen.

Meer informatie Rijksprojectenprodedure.

Aardgaswinning in de Waddenzee

NAM: Milieu Effect Rapport 18 januari 2006

De NAM heeft het milieu-effectrapport (MER) voor gaswinning van onder de Waddenzee vanaf de bestaande locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen ingediend. Het MER wordt vandaag (18 januari) door het ministerie van Economische Zaken ter inzage gelegd. In het MER worden de mogelijke effecten van de nieuwe gaswinning onder de Waddenzee beschreven.

U kunt hieronder de verschillende hoofdstukken van het MER downloaden

- Colofon en inhoudsopgave (73,3 kb)

- Hoofdstuk 1 - Inleiding (377 kb)

- Hoofdstuk 2 - Productielocaties en transportleidingen (18,7 mb)

- Hoofdstuk 3 - Het Waddensysteem (met inbegrip van kwelders) (4,32 mb)

- Hoofdstuk 4 - Inleiding (7,72 mb)

- Hoofdstuk 5 - Productie met de hand aan de kraan: winnen, meten, monitoren (5,22 mb)

- Hoofdstuk 6 - Effecten van aardgasproductie op het waddenzeesysteem (2,58 mb)

- Hoofdstuk 7 - Effecten van gasproductie op het Lauwersmeergebied (993 kb)

- Hoofdstuk 8 - Leemten in kennis (301 kb)

- Hoofdstuk 9 - Vervolg m.e.r. procedure en te nemen besluiten (291 kb)

 

- Bijlage 1 - Kabinetsbrief (450 kb)

- Bijlage 2 - Beschrijving voorgenomen activiteiten (881 kb)

- Bijlage 3 - Beleids- en wettelijk kader (285 kb)

- Bijlage 4 - Genomen besluiten in relatie tot opsporing en winning van gas in het waddenzeegebied vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (234 kb)

- Verklarende woordenlijst (273 kb)

Standpunt Kabinet inzake gaswinning

Rapporten

Meer informatie over gaswinning, bodemdaling en het onderzoek ernaar is te vinden op de site van de Nederlandse Aardolie Maatschappij: www.nam.nl