Project Gaswinning Waddenzee


Projectbeschrijving

De Ministers van EZ, VROM, LNV en V&W hebben na overleg in de Ministerraad op 15 april 2005 besloten de rijksprojectenprocedure van toepassing te verklaren voor gaswinning onder de Waddenzee (aanbiedingsbrief (pdf, 16 kB) en besluit (pdf, 958 kB).

Direct naar Status vergunningentraject

In 2004 had het kabinet zich al uitgesproken voor winning en exploratie van kleine gasvelden onder de Waddenzee, en voor coördinatie door het rijk van de vergunningverlening (brief aan Tweede Kamer) (pdf, 41 kB).

Meer informatie: de visie van de Minister van Economische Zaken (pdf, 157 kB) op gaswinning en het mijnbouwklimaat in Nederland.

Overzicht studiegebied met producerende en beoogde nieuwe gasvelden
Overzicht studiegebied met producerende en beoogde nieuwe gasvelden
Kaart van winningslocaties en leidingtracés
Kaart van winningslocaties en leidingtracés

Status vergunningtraject

De Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. (NAM) is initiatiefnemer. Zij heeft een milieueffectrapport (MER) gemaakt. Dit rapport brengt de effecten op natuur, milieu en landschap in kaart en eventuele alternatieven voor de activiteit, zodat overheden die moeten beslissen over de gevraagde vergunningen dit kunnen doen op basis van de juiste informatie.

Alle vergunningen en ontheffingen zijn na het beschikbaar komen van het MER door de NAM tegelijkertijd aangevraagd bij de verschillende overheden die hierover besluiten moeten nemen. Op 19 april leggen deze overheden hun ontwerpbesluiten ter inzage.
Tot en met 30 mei kunt u deze stukken bekijken en uw zienswijze erop inbrengen.

Inspraakreacties worden verwerkt, waarna naar verwachting begin juli 2006 de definitieve besluiten genomen worden. Deze zullen vervolgens ter inzage liggen. In juli wordt deze site uitgebreid met informatie over mogelijkheden om beroep aan te tekenen tegen deze besluiten.