Definitieve besluiten gaswinning Waddenzeegebied genomen


Bron: Ministerie EZ

Datum: 6 juli 2006

In het kader van de Rijksprojectenprocedure die van toepassing is op gaswinning onder de Waddenzee worden van 7 juli tot en met 17 augustus  2006 32 definitieve besluiten ter inzage gelegd bij de ministeries van Economische Zaken, van LNV en van V&W, bij de provincies Friesland en Groningen en bij de gemeenten Dongeradeel, Kollummerland en Nieuwkruisland en De Marne en de waterschappen Friesland en Noordzijlvest. De besluiten zijn erop gericht gaswinning door de NAM onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog mogelijk te maken.

Ontwerpen van deze besluiten hebben eerder ter inzage gelegen. Daarop zijn bij de bevoegde bestuursorganen 17 zienswijzen binnengekomen. Met deze zienswijzen is rekening gehouden bij het daadwerkelijk nemen van de besluiten door de bestuursorganen.

Voor elk besluit geldt dat belanghebbenden er tot en met 17 augustus beroep tegen kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.