Rijksprojectenprocedure voor gaswinning onder de Waddenzee


Datum: 15 april 2005

Bron: Persbericht ministerraad

De ministerraad heeft op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken, minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Peijs van Verkeer en Waterstaat besloten tot het van toepassing verklaren van de rijksprojectenprocedure op de gaswinning onder de Waddenzee.

Dit gebeurt met het oog op de wens van het kabinet om gaswinning onder de Waddenzee binnen strikte randvoorwaarden voortvarend aan te pakken

vanwege het grote maatschappelijke belang ervan. Middels dit besluit wordt de eerste stap gezet voor de uitvoering van de coördinatie van het vergunningentraject voor gaswinning zoals dat is aangegeven in het kabinetsstandpunt van 28 juni 2004 over het Waddenzeebeleid. Dit kabinetsbesluit opent alleen de toegang tot de rijksprojectenprocedure voor gaswinning onder de Waddenzee. Voordat daadwerkelijk tot gaswinning kan worden overgegaan, moet nog een aantal vervolgbesluiten worden genomen. Het besluit wordt toegezonden aan de Tweede Kamer, die binnen vier weken nadat het is toegestuurd tot behandeling van het besluit kan overgaan. RVD, 15.04.2005