NAM luistert naar belanghebbenden met hand-aan-de-kraan principe


Bron: NAM

Datum: 18 januari 2006

MER gaswinning Waddenzee ingediend

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.) heeft het milieu-effectrapport (MER) voor gaswinning van onder de Waddenzee vanaf de bestaande locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen ingediend. Het MER wordt vandaag door het ministerie van Economische Zaken ter inzage gelegd. In het MER worden de mogelijke effecten van de nieuwe gaswinning onder de Waddenzee beschreven. De NAM geeft in het MER aan dat het al bij de start van de gaswinning het hand-aan-de-kraan principe wil toepassen. Door de gasproductie in het begin te temperen, kan zelfs binnen de meest veilige natuurgrenzen worden gebleven. Dit als gevolg van het veelvuldig overleg dat de NAM tijdens het opstellen van het MER heeft gehad met overheden, wetenschappers en belanghebbenden als milieu-organisaties. De NAM heeft geluisterd naar hun inzichten, zorgen en wensen.

De NAM wil al bij het begin van de gasproductie van onder de Waddenzee de snelheid van winning temperen: winnen met de hand aan de kraan. Op deze wijze kan de gaswinning plaatsvinden binnen de meest veilige natuurgrens, die berekend is op basis van de meest strikte (conservatieve) aannames, bijvoorbeeld een mogelijk versnelde zeespiegelstijging.
De NAM zal al vanaf het begin het voorzorgsprincipe toepassen, en derhalve gaan winnen met de hand aan de kraan om binnen de 'gebruiksruimte' te blijven.

Daarmee geeft de NAM volgens adjunct-directeur Rien Herber gehoor aan opvattingen en wensen die tijdens overleg door diverse belanghebbenden zijn geuit. 'Wij hebben goed geluisterd naar opvattingen en meningen van overheden, wetenschappers en milieugroeperingen zoals de Waddenvereniging en Natuurmonumenten.' Zo is er in juni vorig jaar een uitgebreide workshop geweest in het Drentse Zeegse, waar deskundigen van allerlei relevante instellingen en instanties met elkaar spraken over de wijze waarop gaswinning onder de Waddenzee veilig kan geschieden. Herber: 'Wij zijn bijzonder blij met de open dialoog die daar, en in de daaropvolgende maanden, door alle partijen is gevoerd. We hebben op basis daarvan onze plannen bijgesteld, en willen de gaswinning al met de hand aan de kraan beginnen.'

Het concept van gaswinning met de hand aan de kraan is afkomstig van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (AGW, of 'Commissie Meijer'), en overgenomen door het kabinet.
Uitgangspunt voor de Waddenzee is: voorrang voor de natuur met beperkt menselijk medegebruik. Voor economische activiteiten in de Waddenzee betekent dit dat deze alleen kunnen plaatsvinden binnen een vooraf bepaalde 'natuurgrens'. Voor gaswinning betekent dit dat vooraf een limiet moet worden vastgesteld voor de snelheid waarmee de bodem mag dalen. Dat mag niet sneller gaan dan het Waddensysteem kan compenseren door de aanvoer van zand en slib. Daarbij moet ook het al eeuwen durende proces van zeespiegelstijging in aanmerking worden genomen. Door optellen en aftrekken van deze elementen valt heel precies aan te geven hoeveel 'gebruiksruimte' er beschikbaar is voor gaswinning. Als de bodemdalingssnelheid binnen deze gebruiksruimte blijft, dan wordt bijvoorbeeld de oppervlakte van de wadplaten nauwelijks beïnvloed.

Tegelijk met het MER zijn de aanvragen voor de benodigde ruim dertig vergunningen ingediend. De NAM verwacht deze medio dit jaar te ontvangen. Daarna kunnen voorbereidende werkzaamheden worden verricht. De NAM streeft ernaar om begin 2007 te starten met de winning vanaf de locatie Moddergat, begin 2008 gevolgd door winning vanaf de locatie Vierhuizen en eind 2008 vanaf de locatie Lauwersoog. De gasvelden onder de Waddenzee worden ontwikkeld in samenwerking met Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), dat namens de Nederlandse Staat participeert in concessies en winningsvergunningen.