Rapporten steenzoutwinning


Rapport "Het Belang van de Ballastplaat voor Wadvogels in de westelijke Waddenzee"

11 november 2013 - Frisia Zout B.V. onderzoekt de mogelijkheid om vanaf het land op een diepte van 2.5 tot 3 kilometer onder de Waddenzee zout te winnen. Natuurmonumenten en de Waddenvereniging hebben het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) gevraagd de ecologische consequenties te onderzoeken van de verwachte bodemdaling door deze zoutwinning op de Ballastplaat.

Milieueffectrapportage nieuwe zoutwinningen

25 augustus 2010 - Frisia Zout B.V. wint zout uit ondergrondse zoutlagen in Noordwest Fryslân. De huidige winningen lopen tot circa 2016. Vanaf begin 2013 wil Frisia over een nieuwe winningcapaciteit beschikken. Welke keuzemogelijkheden zijn er om de zoutwinning voort te zetten? In een milieueffectrapportage zijn verschillende alternatieven onderzocht. Deze milieu-effect-rapportage ligt van 26 augustus tot 7 oktober 2010 ter inzage.

Onderzoek TNO naar mogelijkheden zoutwinning Waddenzee

18 december 2008- Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân stuurde Provinciale Staten het onderzoeksrapport van TNO naar de mogelijkheden van zoutwinning onder de Waddenzee. In het rapport geeft TNO aan dat zoutwinning binnen de huidige wettelijke en wetenschappelijke uitgangspunten niet economisch rendabel is zonder schade aan het milieu te veroorzaken, tenzij Frisia Zout aannemelijk kan maken dat er op de voorgenomen locatie wel meer ruimte is voor bodemdaling zonder negatieve milieueffecten. Dit betekent dat TNO toekomstige zoutwinning in de Waddenzee niet geheel en al uitsluit. Het College van GS gaat met Frisia Zout in gesprek over de mogelijkheden zoutwinning onder het Wad toch te realiseren.

Procedure zoutwinning onder Waddenzee officieel gestart

In september 2008 heeft Frisia Zout BV de startnotitie voor de milieueffectrapportage van de geplande zoutwinning onder de Waddenzee en Noordwest Friesland ingediend. Het winningsgebied Havenmond ligt ten westen van Harlingen in de Waddenzee en heeft een oppervlakte van 32 vierkante kilometer. Het winningsgebied Oost is gelegen in de provincie Friesland binnen de gemeentegrenzen van Franekeradeel, Het Bildt en Menaldumadeel. Winningsgebied Oost heeft een oppervlakte van 66 vierkante kilometer en sluit aan bij winningsgebied Barradeel II.

Het indienen van de startnotitie is de eerste stap in de m.e.r.-procedure en geldt als schriftelijke mededeling van de initiatiefnemer aan het bevoegd gezag dat hij een m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen. In de startnotitie staat wat Frisia gaat onderzoeken om te bepalen wat voor effecten de zoutwinning zal hebben.

Effecten zoutwinning Fryslan

Alterra Wageningen, rapportnummer 1264, in opdracht van de Provincie Fryslan.


Publicaties diepe delfstoffen