Ecologie

De ondergrens van Duindoorns - de natuurlijke overgang van kwelder naar duin - is enigszins naar boven verschoven al naar de plaatselijke bodemdaling. Bodemdaling en stormvloeden hebben een overeenkomstig effect gehad bij het afsterven van laaggroeiende Duindoorns na stormvloeden in 1989/90 en 1990/91.
Niet door zeewater bereikbare duinvalleien moeten iets natter zijn geworden.
Zeer lokaal trad in 1994 sterfte op van Meidoorns. Dit wordt toegeschreven aan een combinatie van bodemdaling en de overvloedige regenval in dat jaar. In de overige delen van duinen traden geen effecten op.
In de aantalsontwikkeling van wadvogels was geen enkel effect van bodemdaling waarneembaar.

Download:

Hoofdstuk 5: Effecten bodemdaling op de ecologie

Appendix 2:  Grafieken aantallen trekvogels in de periode 1984-1999 (pdf 0,9 Mb)
Appendix 3:  SALT97 een classificatieprogramma voor kweldervegetaties (pdf 0,2 Mb)
Appendix 4:  Vertaalsleutels van de vegetatiekarteringen  (pdf 35 kB)
Appendix 5:  Statistische verwerking van de gegevens m.b.t. duinvegetatie (pdf 5,4 Mb)
Appendix 6:  Overstromingsrisico duinvalleien Ameland-Oost (pdf 2,9 Mb)
Appendix 7:  Posities permanente proefvlakken (PQ's) (pdf 33 kB)