Bodemdieren


De bodem van de Waddenzee zit boordevol leven. Kokkels, mossels, oesters en tal van andere bodemdieren zijn er in grote hoeveelheden te vinden. Niet voor niets is de visserij op bijvoorbeeld mossel(zaad) en garnalen nog steeds van groot economisch belang. Ook voor veel vogels zijn de bodemdieren een belangrijke voedselbron.

Kokkels

Sinds 1990 wordt elk voorjaar het kokkelbestand in de Waddenzee geïnventariseerd. Het doel van deze inventarisatie is het bepalen van het voorjaarsbestand van kokkels in de Waddenzee en het maken van een schatting van de kokkelbestanden in september.

Mosselbanken

n het verleden zijn de natuurlijke mosselbanken enorm in omvang afgenomen. Stabiele oude mosselbanken zijn in het Nederlandse deel van de Waddenzee een zeldzaam verschijnsel. Vroeger was dat anders. In 1978 was er, verspreid over de Waddenzee, nog een oppervlakte van 4000 hectare aan stabiele mosselbanken. In 1997 waren daar nog ongeveer 100 hectare van over. Er wordt naar gestreefd deze structuren weer terug te laten komen, maar de ontwikkeling ervan blijft achter bij de gewenste ontwikkeling.

Mosselbank Amsteldiep4
Mosselbank Amsteldiep

Mosselbanken worden elk jaar gekarteerd om de huidige locatie en grootte en de jaarlijkse veranderingen hierin te kunnen documenteren. Buiten deze basale metingen worden er ook gegevens verzameld van de kenmerken van gekarteerde banken. Hiervoor worden onder andere bedekking van individuele banken en de grootteklassen en biomassa van de mosselen op de banken gemeten.

Rapporten en publicaties over de ontwikkeling van mosselbanken vindt u in Publicaties.

Japanse Oester

De Japanse oester komt na introductie in de Zeeuwse wateren nu in alle Nederlandse kustwateren voor. In de Waddenzee is de opmars begonnen rond 1983 bij Texel. Ook vanuit de Eemshaven zijn redelijk vroege meldingen bekend. In de Waddenzee komen ook oesterriffen voor.

Japanse Oester
Japanse Oester

Sinds 2004 wordt de Japanse oester in de standaard bemonsteringen naar andere schelpdieren met zodanige regelmaat worden aangetroffen dat het mogelijk is een gestandaardiseerde database op te zetten. Hiermee kunnen in de toekomst ook kwantitatieve conclusies getrokken worden over biomassa en populatieontwikkeling.

Enkele mosselbanken zijn voor een groot deel overgenomen door oesters. Er zijn ook banken waarvan alleen de rand dicht bij de geul een dichte oesterbedekking heeft en de rest van de bank nagenoeg geheel uit mosselen bestaat. Ook zijn er veel mosselbanken waar geen of zeer weinig oesters op voorkomen of waar tussen de oesters een zeer goede mosselbroedval heeft plaatsgevonden.

Rapporten en publicaties over de ontwikkeling van oesterbanken vindt u in Publicaties.