Beheer


Op basis van het nationale en internationale beleid en regelingen voor de Waddenzee, worden beheerplannen opgesteld. Het beheer is erop gericht om de beleidsdoelstellingen voor de Waddenzee daadwerkelijk en voor een ieder zichtbaar in de praktijk te realiseren. De uitvoering van dit beheer gebeurt in Nederland door een groot aantal organisaties en overheden die met elkaar samenwerken.

Beheerraad

Om het beheer op elkaar af te stemmen is in de nieuwe Planologische Kernbeslissing Waddenzee bepaald dat natuurbeheer binnen het Regionaal College Waddengebied (RCW) een specifieke plaats krijgt door een Beheerraad in te stellen. De Beheerraad als taak de afstemming tussen en efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders te vergroten, zodat het gebied als één gebied beheerd wordt. Het Natuurbeheer voor de Waddenzee wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en de voormalige Ministeries van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en Milieu) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (thans Economische zaken, Landbouw en Innovatie). Bepaalde vormen van natuurbeheer in combinatie met landbouw worden uitgevoerd door boeren op de eilanden en langs de waddenkust.

De beheerraad heeft twee kaarten samengesteld, één met de eigendomsgegevens en één waarin staat wie waar het beheer van het gebied uitvoert.

Natura 2000

De Europese Unie heeft het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden, waaronder het waddengebied.
Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen opgesteld worden. Het beheerplan Natura 2000 Waddengebied gaat over de zeven Natura 2000-gebieden: Noordzeekustzone, Waddenzee, Texel, Vlieland, Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog. Uitgebreide informatie over Natura 2000 (projectopzet, communicatie, kamerstukken etc).

Beheerregeling Rottum 2011-2016

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Directie Regionale Zaken vestiging Noord), Staatsbosbeheer en de provincie Groningen hebben gezamenlijk een nieuwe beheerregeling vastgesteld voor Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin, geldend voor de jaren 2011 tot 2016.

In de Beheerregeling Rottum wordt inzicht gegeven in de verschillende verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, het natuurbeheer, het kustbeheer en de toegankelijkheid van het gebied . Het beheer en onderhoud van de beheermiddelen (gebouwen, machinepark e.d.) komt tevens aan de orde. Ook wordt aangegeven voor welke activiteiten wel of geen vergunning nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet of van de Waterwet.

De Beheerregeling Rottum dient als nadere uitwerking van het beleid ten aanzien van toegankelijkheid (betreding), beheer en onderhoud. Tevens worden in de Beheerregeling Rottum de beleidsUitgangspunten geformuleerd aangaande de wadlooptochten naar Rottumeroog.

Meer informatie

De meest recente Beheerregeling Rottum had een looptijd tot en met 31 december 2010 en is te vinden in het archief van het thema Natuur.

Download de Beheerregeling Rottum 2011-2016 (pdf, 4.8 MB)