Vogels


De Waddenzee is een belangrijk getijdengebied voor miljoenen vogels die er broeden of er de winter doorbrengen. Bovendien maakt een groot aantal vogels in het Waddengebied een noodzakelijke tussenstop om bij te tanken tijdens de lange trekvluchten van en naar de overwinteringgebieden in West-Afrika en de Arctische broedgebieden tussen Noord-Canada en Siberië.

Broedvogels

Tot de broedvogels van het wadden-gebied horen: meeuwen, sternen, eenden, steltlopers, lepelaars en veel soorten zangvogels. Veel van deze broedvogels trekken bij het aanbreken van de winter terug naar het zuiden. De jaarlijkse tellingen van koloniebroedvoegels, in het kader van het trilaterale monitoringprogramma TMAP, worden georganiseerd door Sovon vogelonderzoek Nederland. De belangrijkste broedgebieden zijn gesloten voor publiek gedurende de broedtijd, die meestal duurt van 15 maart tot 15 augustus.

Nest van Noordse Stern
Nest van Noordse Stern (foto: Bram Fey)

Trekvogels en wintergasten

Zwermen vogels boven het wad
Zwermen vogels boven het wad (foto: Klaas Kreuijer)

Een indrukwekkend schouwspel vormen de enorme groepen trekvogels en wintergasten die de wadplaten bevolken. Jaarlijks worden vijf maal alle winter- en trekvogels in de Waddenzee geteld. Deze tellingen vinden plaats bij hoog water (als de meeste soorten zich concentreren op zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen) en worden door SOVON Vogelonderzoek Nederland met behulp van een groot aantal vrijwilligers en vogelwerkgroepen georganiseerd onder de paraplu van het Nederlandse Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en het Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) voor de Internationale Waddenzee. De vijf tellingen in september, oktober, november, januari en mei werden aangevuld met frequentere tellingen in een aantal deelgebieden (bijv. Balgzand en Dollard) en een telling van het open water van de Waddenzee in januari. Samengevat brengen de resultaten de langjarige ontwikkelingen in aantallen in kaart.

Animatiefilms: Rust voor strandbroeders

Vogelbescherming Nederland gaat, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, de komende vier jaar de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ gestart. Het doel is enerzijds meer rust creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van de wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen. Dit gebeurt door nieuwe vogelkijkplekken te creëren en gratis vogelherkenningskaarten, een vogelherkennings-app, verrekijkeruitleenpunten, educatieve posters, animatiefilms en fiets- en wandelroutes te ontwikkelen. De filosofie erachter is eenvoudig: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in het waddengebied, hoe groter de steun voor behoud en herstel.

Waarom is rust voor vogels belangr

Het waddengebied is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun loodzware trektochten van het Hoge Noorden naar Afrika en vice versa. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen, of overleven ze de lange trektochten eenvoudigweg niet. Voor trek- en broedvogels is genoeg rust dus absolute noodzaak om te overleven. Lees meer over Rust voor vogels, ruimte voor mensen op de website van Vogelbescherming

Animaties

Rijkswaterstaat heeft in het kader van Natura 2000 een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de volgende animaties:

Geef strandbroeders een kans

Geef vogels in het Waddengebied rust

Strandbroeders Ameland

Je kunt op het strand van Ameland op 30 cm van een nest stappen zonder dat je er ooit weet van hebt. De vogels zelf zijn vaak ook al lastig te spotten, maar hun nesten zijn helemaal perfect gecamoufleerd. De meeste mensen hebben hart voor de natuur en zullen de nesten graag met rust laten. Maar hoe laat je het nest met rust als je niet eens op de hoogte bent dat het nest zich in jouw buurt bevindt? Om een handje te helpen heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met Natuurcentrum Ameland borden laten maken en deze geplaatst op het strand van Ameland. Lees meer op de informatiepagina voor bezoekers aan het strand van Ameland.

Meer informatie

Publicaties en rapporten over vogels in het waddengebied vindt u in Publicaties thema Natuur.