Beleid klimaatverandering


Agenda voor het Waddengebied

In de Agenda voor het Waddengebied (pdf, 3.6 MB): Klimaatverandering en zeespiegelstijging zullen gevolgen hebben voor het Waddengebied en zijn bewoners, op korte, middellange en lange termijn. Er zullen effecten optreden op de dynamiek van droogvallende en onder water lopende wadplaten in de Waddenzee, het open landschap, het ecosysteem en de landbouw.

In de recente geologische geschiedenis kon de Nederlandse kust grote zeespiegelstijging aan dankzij natuurlijke sedimentatie. Dammen en (stuif)dijken hebben dat dynamische proces ingeperkt. Toch kan de natuurlijke sedimentatie in de Waddenzee de versnelde zeespiegelstijging en bodemdaling deze eeuw naar verwachting ook grotendeels bijhouden, als de doelstellingen van “Parijs” voor reductie van de CO2- uitstoot invulling krijgen. Dat laatste is nog onzeker en de wetenschappelijke marges rond de te verwachten zeespiegelstijging zijn groot. Als de Waddenzee de zeespiegelstijging niet bij kan houden en dieper wordt, gaat de functie als klimaatbuffer verloren: de Waddenkust krijgt dan te maken met hogere golven en waterstanden.

PKB Waddenzee deel 4

In de PKB, Derde Nota Waddenzee (van januari 2007) is het rijksbeleid voor de Waddenzee voor de komende tien jaar vastgelegd. Over klimaat is het volgende vermeld in de PKB:

Met het oog op klimaatverandering en zeespiegelstijging zal het kabinet in de eerste helft van de planperiode van deze pkb nader onderzoeken op welke wijze vorm gegeven kan worden aan het zoveel mogelijk ruimte geven aan natuurlijke processen. Het kabinet zal hierover in overleg treden met betrokken provincies, gemeenten en waterschappen.

Meer Informatie:

Het volledige Waddenzeebeleid in de PKB Derde Nota Waddenzee