Morfologie


Op 17 mei organiseerde het Netherlands Centre for Coastal Research (NCK), de Waddenacademie en Rijkswaterstaat de eerste themadag over de morfologie van de Waddenzee: Dynamiek in de morfologie van de Waddenzee: recent onderzoek en uitdagingen voor de toekomst.

De themadag werd georganiseerd in het gebouw van Tresoar in Leeuwarden. Doel was verdieping van kennis over hydrodynamica en dynamiek in de morfologie van de Nederlandse Waddenzee. Recente bevindingen van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek werden gepresenteerd, met het doel om aanbevelingen te formuleren over toekomstig onderzoek naar en beheer van de Nederlandse Waddenzee.

Verslag, documentatie en presentaties (Engelstalig) vindt  u op de website van de Waddenacademie

Meer achtergrondinformatie over morfologische veranderingen in de Wadden vindt u in deze uitgebreide brochure (pdf, 91 MB) (Pdf, +5 Mb)

Kennisontwikkeling morfologie Waddenzee

Rijkswaterstaat en Programma naar een Rijke Waddenzee hebben in 2016 een programma gestart naar zowel de kennisontwikkeling als de bijbehorende organisatie rondom de morfologische ontwikkelingen van de Nederlandse Waddenzee. Naar de morfologische ontwikkeling van de Waddenzee  wordt veel gemeten en divers onderzoek gedaan, veel van de inzichten bereiken echter niet altijd de doelgroep, of blijken niet helemaal geschikt om eenduidige plannen en beleid voor de Waddenzee te maken. Doel is daarom om de kennis over de morfologie van de Waddenzee op de lange termijn op een meer structurele en eenduidige manier te borgen en beschikbaar te maken voor het beleid, beheer, maar ook het gebruik van de Waddenzee. De inzichten kunnen helpen om van reactief beleid en beheer naar een meer proactieve aanpak te komen. Denk daarbij aan optimalisatie van vaargeulonderhoud, inzicht in ontwikkelingen en trends van het areaal geulen, platen en kwelders, de veranderingen in de zand/slibverhoudingen, etc

Expertworkshop

Op 1 februari 2018 is een ‘expertworkshop’ georganiseerd om de resultaten tot nu toe te delen en met experts een doorkijken te maken naar de wensen van het verdere programma. De doelgroep van de workshop bestond uit specialisten, beheerders en beleidsmakers rondom de thema’s die afhankelijk zijn van de morfologie van de Waddenzee. Het programma vindt u hier. (pdf, 83 kB) Ook is er een verslag (pdf, 235 kB) gemaakt met de onderzoekslijnen.

Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende lezingen gehouden over de inhoudelijke resultaten tot heden (2018), en de plannen m.b.t. het onderwerp morfologie in relatie tot ecologie en waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). De presentaties kunt u downloaden:

  1. Toelichting op het doel van workshop en van de achterliggende projecten + toelichting op het programma (pdf, 187 kB), Herman Mulder (Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving)
  2. Kennishuishouding: hoe wordt omgegaan met morfologische kennis in beheer en beleid? (pdf, 2.4 MB), Ernst Lofvers (Rijkswaterstaat Noord-Nederland)
  3. Overzicht van ontwikkelingen op megaschaal in de Nederlandse Waddenzee, (pdf, 3.4 MB)
    Zheng Bing Wang (Deltares)
  4. Ontwikkelingen op megaschaal in de Trilaterale Waddenzee, (pdf, 2.8 MB) Albert Oost (Deltares)
  5. Ontwikkelingen op mesoschaal, case study Amelander Zeegat (pdf, 2.4 MB), Jelmer Cleveringa (Arcadis)
  6. Relatie tussen morfologie en ecologie: onderzoeksopzet en prioriteiten (pdf, 2.1 MB), Petra Dankers (Haskoning)