Deltaprogramma Waddengebied


Met het Deltaprogramma Waddengebied zijn in de afgelopen jaren strategieën voor waterveiligheid en adaptatie ontwikkeld, maar de opgave is breder. Klimaatverandering leidt ook tot een grotere kans op wateroverlast door veranderende neerslagpatronen, overstromingsrisico’s vanuit zee en de boezem, een versterkte zoutindringing, langere perioden van droogte en temperatuurstijging.

Onderzoek regionale slagkracht in het Waddengebied in het kader van het deltaprogramma

Naar aanleiding van de evaluatie van de Deltawet heeft de deltacommissaris eind december 2016 per brief verzocht met een voorstel te komen voor het versterken van de regionale slagkracht in het Waddengebied. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een onderzoek naar de regionale slagkracht in het Deltaprogramma Waddengebied uitgevoerd.

Het onderzoek (pdf, 673 kB)

Nieuwe subsite Deelprogramma Waddengebied

Alle deelprogramma’s van het Deltaprogramma hebben vanaf 26 juli 2011 een eigen subsite. U vindt hier onder meer achtergronden, documenten en een foto-album.

De subsite van het Deelprogramma Waddengebied van het Deltaprogramma


Archief

Tweede deltaprogramma (2012) aan de kamer aangeboden

20 september 2011 - Staatssecretaris Joop Atsma (IenM) heeft vandaag het Tweede Deltaprogramma 'Werk aan de Delta. Maatregelen van nu, voorbereiding voor morgen' (pdf, 5.5 MB) aan de Tweede Kamer aangeboden. Daaruit blijkt dat de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer voorlopig groot genoeg is en een nieuw peilbesluit op de korte termijn nog niet nodig is. Ook grootschalige kustuitbreiding is niet nodig voor de veiligheid voor de komende vijftig jaar. Met de jaarlijkse zandsuppleties, aangepast aan de actuele stand van de zeespiegel, blijven we de kust op orde houden. De droogteperiodes in 2003 en 2011 illustreren dat we met het huidige zoetwatersysteem tegen onze grenzen aanlopen. Met voorrang zal in het kader van het Deltaprogramma het rijk doelen formuleren voor een maatschappelijk duurzame en economisch doelmatige zoetwatervoorziening voor de toekomst.

Het tweede Deltaprogramma is als onderdeel van de begrotingsstukken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage, het DP2012, is in opdracht van het kabinet opgesteld door deltacommissaris Wim Kuijken. In dit Deltaprogramma zijn de opgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening onderzocht en geanalyseerd. Daarnaast adviseert de deltacommissaris voor de eerste keer over de financiering van het Deltaprogramma op de lange termijn.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Deltaprogramma Nederland 2011

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke organisaties. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.

De uitvoering van het Deltaprogramma gebeurt nu al in lopende uitvoeringsprogramma's door dijk- en kustversterkingsprojecten uit te voeren en ruimte voor rivieren te maken. Tegelijkertijd wordt in negen deelprogramma's nagegaan wat nodig is voor de lange termijn. Een van de negen deelprogramma's gaat over het Waddengebied. De doelstelling van dit programma is: Onderzoeken hoe de veiligheid van het Waddengebied op de lange termijn verzekerd kan worden en opstellen van een monitoringsplan voor dit bijzondere natuurgebied.

Op Prinsjesdag 2010 is het Deltaprogramma 2011 voor Nederland verschenen, met daarin opgenomen het deelprogramma voor het waddengebied.

Download hier het rapport (pdf, 4.2 MB)

Meer informatie: zie www.deltacommissaris.nl en www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma

Kabinetsreactie op advies Deltacommissie 2008

Op 12 september 2008 reageerde het kabinet formeel op de adviezen van de Deltacommissie o.l.v. Dhr Veerman. Staatssecretaris Huizinga van Vekeer en Waterstaat stuurde daartoe een brief naar de Tweede kamer (pdf, 84 kB) namens het kabinet.

Eindadvies Deltacommissie 2008: Samen werken met water

'Samen werken met water' heet het eindadvies van de nieuwe Deltacommissie. Commissievoorzitter Veerman overhandigde het advies op 3 september 2008 in Den Haag aan minister-president Balkenende en staatssecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat.

De commissie had een bredere opdracht dan de eerste Deltacommissie. Die onderzocht na de watersnoodramp van 1953 welke waterstaatstechnische voorzieningen nodig waren om de getroffen gebieden te beschermen. De nieuwe Deltacommissie is gevraagd te adviseren hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op zeer lange termijn veilig is tegen overstromingen en een aantrekkelijke plaats kan blijven om te leven; wonen, werken, recreëren en investeren.

De belangrijkste conclusies uit het advies zijn:

 • zeespiegelstijging is mogelijk groter dan verwacht;
 • veiligheidsopgave is urgent;
 • huidige veiligheidsnormering is te laag;
 • nieuw Deltaprogramma biedt kansen aan de Nederlandse economie;
 • langjarig investeringsprogramma van gemiddeld één tot anderhalf miljard euro per jaar is nodig voor de waterveiligheid van Nederland;
 • Nieuwe Deltawet verankert Deltaprogramma;
 • Deltafonds verzekert doorlopende financiering.

De Deltacommissie stelt verder dat:

 • klimaatverandering en zeespiegelstijging een feit zijn;
 • Nederland vanaf vandaag aan de slag moet met het verbeteren van de waterveiligheid;
 • waterveiligheid betekent: bescherming tegen overstromingen, veiligstellen van zoetwatervoorziening en behoud van estuaria;
 • het veiligheidsniveau achter de dijken minimaal met een factor 10 moet worden verhoogd;
 • een ministeriële stuurgroep o.l.v. de minister-president moet gaan toezien op de uitvoering van twaalf aanbevelingen van de Deltacommissie.

Zie ook: