Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee


Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door diverse beheerders. Hun gezamenlijke doelstelling is de natuur en duurzaam medegebruik in de Waddenzee te verbeteren. Deze doelstelling kan worden behaald door steeds beter samen te werken als beheerders onderling. Dit doen de beheerders via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA).

De SWA is in 2014 opgesteld door het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied. Het plan was het antwoord op het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’ (pdf, 6.8 MB) (november 2013). De Rekenkamer concludeerde dat het met natuurbescherming  goed ging. Maar dat de ontwikkeling van natuur in de Waddenzee nog niet goed gaat.

De Samenwerkingsagenda omvat het beheer van de Waddenzee in brede zin:

 • Vergunningverlening
 • Toezicht en handhaving
 • Crisis- en calamiteitenbeheersing
 • Fysiek onderhoud
 • Herstelmaatregelen en ontwikkeling
 • Zonering en geleiding
 • Monitoring en onderzoek
 • Voorlichting en promotie

De Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee bevat meerdere acties. Die kunnen gebundeld worden in drie uitwerkingslijnen:

 1. Concrete stappen die we nu kunnen zetten op weg naar zo goed mogelijk gezamenlijk beheer in 2014/2015
 2. De ontwikkeling van een streefbeeld voor “goed” beheer in 2018
 3. Het bijeen brengen van de gezamenlijk doelen en verantwoordelijkheden als basis voor beheer.

In 2018 moet het doel bereikt zijn dat alle partijen zo goed samenwerken als ware één beheerder. Dit moet dan duidelijk terug te zien (via goed gecoördineerde monitoring) zijn in de mate van natuurontwikkeling en verduurzaming van  het economisch medegebruik in het Waddengebied. Eind 2018 wordt de samenwerkingsagenda geëvalueerd.

Het Opdrachtgevers Collectief Beheer Waddenzee (OBW) ziet toe op de voortgang.

In 2018 is begonnen met de voorbereidingen voor het oprichten van een Beheerautoriteit Wadden, als onderdeel van het regeerakkoord van het huidige kabinet. Naar verwachting wordt de autoriteit in de loop van 2019 opgericht.