Fysiek Beheer ("de werkgemeenschappen")


Onder regie van de Coalitie Wadden Natuurlijk is gewerkt aan verbetering van het fysieke beheer van Waddenzee. Centraal staat wat op concrete plekken aan beheer gedaan wordt. Ook gaat het om verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen voor plekken in de Waddenzee, door beheerders en gebruikers.

Bij de aanpak werken we zo veel mogelijk in herkenbare deelgebieden, met kombergingen als vertrekpunt. Daarom wordt de term “kombergingsaanpak” gehanteerd. Twee keer per jaar organiseren we het gesprek tussen gebruikers, beheerders en onderzoekers. Die gesprekken vinden plaats in zogenoemde “werkgemeenschappen”. Er zijn in totaal vijf werkgemeenschappen: Marsdiep, Vlie+, Borndiep-Pinkegat, Zoutkamperlaag-Groninger Wad en Eems-Dollard.
De doelen van de bijeenkomsten zijn:

  1. (natuur)beheer te formuleren/signaleren t.b.v. het integrale beheerplan
  2. draagvlak voor dat (natuur)beheer vormen
  3. op onderdelen participatie te bewerkstelligen
  4. signalen uit de samenleving/gebruikers te inventariseren en desgewenst door te vertalen naar doel 1
  5. informatie-uitwisseling tussen de deelnemers.

Kombergingsaanpak

Een komberging is een deel van de Waddenzee dat ecologisch redelijk zelfstandig van andere delen van de Waddenzee kan functioneren. We stellen bij het beheer van deelgebieden het gebied, de betrokkenen en de praktijk centraal.

Als definitie van 'fysiek beheer' hanteren we: Het in stand houden en ontwikkelen van de natuur en de daarbij horende recreatie en landschapszorg. Opkomen voor de terreinbelangen. Een goede buur zijn. Werkend vanuit de fysieke plek. De Waddenzee is volgens het vigerende beleid een internationaal belangrijk natuurgebied met duurzaam medegebruik. Bij fysiek beheer gaat het daarom ook over het optimaal inpassen van dat medegebruik. Soms klein, zoals het markeren van een wadlooproute langs kwetsbare vogelplekken met bamboestokjes, soms complexer zoals de problematiek rond snelvaren.

Regie

Aan de gezamenlijke natuurorganisaties, verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk, is destijds gevraagd regie te voeren over het aandachtsveld: fysiek beheer van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Na 2018, toen de Samenwerkingsagenda formeel is beëindigd en geëvalueerd, heeft de Coalitie Wadden Natuurlijk in overleg met Staatsbosbeheer en de deelnemers van de werkgemeenschappen, besloten de bijeenkomsten voort te zetten tot zij een logische plek vinden binnen de organisatie van de nieuwe beheerautoriteit. De terreinbeherende organisaties doen dit op eigen kosten en een centraal coördinatiepunt via werkgemeenschappen@wad.nl.

Andere direct betrokken partijen bij de werkgemeenschappen zijn:

  • Rijkswaterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  (Waddenunit)