Convenant Vaarrecreatie Waddenzee


Op initiatief van de drie waddenprovincies Noord-Holland, Friesland en Groningen is in 2007 een Convenant Vaarrecreatie Waddenzee (pdf, 556 kB)opgesteld tussen rijk, de waddenprovincies, de waddengemeenten en diverse belangenorganisaties.

Doel van het convenant is het beheersbaar maken en houden van de vaarrecreatie op de Waddenzee. In het convenant zijn de voornemens en doelen uit de Planologische Kern Beslissing (pkb) Derde Nota Waddenzee verder geconcretiseerd en afgestemd op het overige beleid.

Het convenant is in 2012 geëvalueerd. Er wordt nu een actieplan opgesteld dat per 2014 invulling moet geven aan een vervolg op het convenant vaarrecreatie Waddenzee.