Beheer en Ontwikkelingsplan en maatregelenprogramma


Beheer en Ontwikkelingsplan

Het Beheer en Ontwikkelingsplan (pdf, 1.7 MB) bevat de gezamenlijke visie van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen op beheer en ontwikkeling van het waddengebied. De beheervisie is vooral gericht op de Waddenzee, de ontwikkelingsvisie gaat in op een ruimer gebied.

Het plan heeft de volgende opbouw:
1.       Basis van het B&O-plan (de opgaven en de status)
2.       Strategie t.a.v. het ontwikkelingsperspectief
3.       Uitwerking van de opgaven (thema's) voor de Wadden
Deze thema's geven een overzicht van opgaven op lange termijn, analyses, kansen, koers, keuzes en agenda voor zover keuzes nu nog niet gemaakt kunnen worden. De gewenste, samenhangende aanpak voor het Waddengebied heeft geleid tot het rangschikken van alle opgaven uit het ontwikkelingsperspectief in vier categorieën:

  • opgaven voor ecosysteem, habitat en soorten;
  • opgaven voor klimaat en energie;
  • opgaven voor landschap en cultuurhistorie;
  • opgaven voor wonen, werken en recreëren.

Per categorie zijn door het RCW thema's benoemd die om uitwerking en uitvoering vragen.
Deze thema's hangen met elkaar en meestal met verschillende opgavencategorieën samen. Vaargeulen bijvoorbeeld hebben een relatie met het thema havenontwikkeling, maar ook met de opgaven voor een natuurlijke ontwikkeling van de morfologie van het waddensysteem. Het thema recreatie houdt verband met de natuurlijke kwaliteiten van het gebied, met de belevingsmogelijkheden, maar ook met de cultuurhistorische waarden en de gastvrijheid van de inwoners en ondernemers. Op hun beurt bepalen recreatie en toerisme weer mede de economische situatie en de leefbaarheid in het Waddengebied.

Om alle relaties en de samenhang recht te doen is een integrale benadering onontbeerlijk. Om het overzicht naar de toekomst helder te houden zijn per categorie opgaven en analyses beschreven en per thema kansen en koers beschreven.
Per categorie zijn tenslotte de gemaakte afspraken vastgelegd. Daar waar afspraken eenduidig gemaakt konden worden zijn ze als zodanig benoemd. Daar waar nog geen keuze gemaakt kan worden, is sprake van agendering. Onderwerpen die continu aandacht behoeven zijn in de agenda opgenomen. Bij de afspraken is aangegeven welke RCW-partners betrokken zijn bij de uitvoering

Maatregelenprogramma Léven in de Wadden

Het maatregelenprogramma gaat om de activiteiten en projecten waarmee de doelen gerealiseerd moeten worden. Op deze wijze wordt de besteding van middelen inzichtelijk gemaakt. In het maatregelenplan, wordt per afspraak uitgewerkt wat de rol en de bijdrage zijn van de genoemde RCW-partners. Daar wordt tevens aangegeven welke maatschappelijke organisaties bij de afspraak en bij de uitvoering betrokken moeten worden en wat hun rol is. Bij elke afspraak en elk agendaonderdeel is ten slotte aangegeven wanneer de uitvoering klaar dient te zijn. Bekijk het Maatregelenprogramma Léven in de Wadden Deel C, versie april 2011 (pdf, 2 Mb).

De beheerplannen en documenten die samen deel B van het B&O - plan vormen worden opgesteld door de voor die onderdelen bevoegde overheden. Het beheerplan Natura 2000 voor de Waddenzee bijvoorbeeld wordt opgesteld door RWS Noord Nederland.

Het RCW heeft bij de nieuwe invulling van haar functie in 2013, de coördinatie van de uitvoering van het Beheer en Ontwikkelingsplan inclusief de nota visserij  overgedragen aan het ministerie van EZ.


Lees meer

archief over het vorige Beheersplan

archief over de vorige Maatregelenprogramma's