Wetten en regels


De belangrijkste wetten en regelingen in het waddengebied en door welke overheid ze worden uitgevoerd:

Internationaal

 • VN-verdrag inzake recht van de Zee (1982): regelt het recht op internationale zeescheepvaart. Uitgevoerd door het Rijk

 • Conventie Parijs 1950: bescherming vogels. Uitgevoerd door het Rijk

 • Conventie van Ramsar 1975/1980: Waddenzee aangewezen als Wetland Rijk Conventie van Bern 1980: instandhouding natuurlijke habitats Europa. Uitgevoerd door het Rijk

 • Conventie van Bonn 1981: bescherming migrerende soorten. Uitgevoerd door het Rijk

 • OSPAR: verdrag ter bescherming van het mariene milieu van het Noord Atlantisch gebied. Uitgevoerd door het Rijk

 • MARPOL: verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen. Uitgevoerd door het Rijk

 • Eems-Dollardverdrag en aanvullend Milieuprotocol tussen Nederland en Duitsland (1996). Uitgevoerd door het Ministerie van I&W

 • UNESCO: Waddenzee als Werelderfgoed in voorbereiding. Uitgevoerd door het Ministerie van LNV

 • International Maritiem Organisation (IMO): Noordzee als Particularly Sensitive Sea Area. Uitgevoerd door het Ministerie van I&W

 • Noordzee Ministers Conferentie (vijfjaarlijks). Uitgevoerd door het Ministerie van I&W

 • Trilaterale Waddenzee Conferentie (vierjaarlijks). Uitgevoerd door het Ministerie van I&W

Europese Richtlijnen van de Europese Unie

 • Habitat- en vogelrichtlijn Uitgevoerd door het Ministerie van LNV.

 • Richtlijn Milieu-Effect-Rapportages (MER). Uitgevoerd door het Ministerie van I&W

 • Kaderrichtlijn Water. Uitgevoerd door het Ministerie van I&W

Nationaal

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal  wetten is samengevoegd tot één wet, de Waterwet. De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland:

 • Wet op de waterhuishouding
 • Wet op de waterkering
 • Grondwaterwet
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 • Wet verontreiniging zeewater
 • Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904)
 • Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte')
 • Waterstaatswet 1900
 • Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming

Met de Waterwet zijn Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies beter uitgerust om wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Afhankelijk van de functie worden eisen gesteld aan de kwaliteit en de inrichting van het watersysteem.

Op Helpdeskwater vindt u meer informatie over de Waterwet en de regelingen die daarmee samenhangen.

 • Wet op de Ruimtelijke Ordening: Structuurvisie Waddengebied

 • Wrakkenwet. Uitgevoerd door Ministerie I en M

 • Wet Milieubeheer: bescherming milieukwaliteit (inclusief geluid) en regeling Milieu Effect Rapportages. Uitgevoerd door Ministerie I en M

 • Luchtvaartwet. Uitgevoerd door Ministerie I en M

 • Visserijwet. Uitgevoerd door Ministerie EZ

 • Natuurbeschermingswet. Uitgevoerd door Ministerie EZ en provincies.

 • Nationale Parken: Schiermonnikoog, Lauwersmeer io. en Duinen van Texel io. Uitgevoerd door Ministerie EZ

 • Flora- en faunawet. Uitgevoerd door Ministerie EZ

 • Deltawet. Uitgevoerd door Ministerie I en M

 • Scheepvaartwet. Uitgevoerd door Ministerie I en M

 • Wet rampen en zware ongevallen. Uitgevoerd door Ministerie I en M

 • Ontgrondingenwet. Uitgevoerd door Ministerie I en M

 • Mijnwet. Uitgevoerd door Ministerie EZ

 • Monumentenwet. Uitgevoerd door Ministerie I en M

Provincies

Gemeenten

 • Wet op de Ruimtelijke Ordening: bestemmingsplannen Waddenzeegebied. Uitgevoerd door de Waddengemeenten

 • Algemene Politie Verordeningen (APV's). Uitgevoerd door de Waddengemeenten

 • Gemeentelijke Verordening Waddenzeegebied. Uitgevoerd door de Waddengemeenten

 • Woningwet. Uitgevoerd door Waddengemeenten

Ga voor een actueel overzicht van wetten, vergunningen en regelingen naar het overheidsloket: Wetten.nl onderdeel van: www.overheid.nl