Proefversie online vergunningenregister Waddenzee


Aanleiding voor de ontwikkeling van een online vergunningenregister ligt in een rapport van de Rekenkamer (pdf, 6.8 MB) uit 2014. Hierin wordt aangedrongen op meer samenwerking tussen de Waddenbeheerders en een voor eenieder toegankelijk overzicht van verleende vergunningen. Hierop is het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) geformeerd, die een Samenwerkingsagenda heeft opgezet en uitgevoerd

Om een idee te krijgen hoe een online vergunningenregister Waddenzee er uit kan zien is deze eerste proefversie beschikbaar gesteld. Deze is nog niet volledig. Op dit moment geldt namelijk voor vergunningverleners nog geen wettelijke verplichting om naast publicaties ook bekendmakingen en kennisgevingen digitaal aan te leveren. Er kunnen aan dit proefregister geen rechten worden ontleend.

Verder filtert het register alle namen en termen waarin bijvoorbeeld eilandnamen voorkomen. Dit kan ongewenste zoekresultaten opleveren, zoals de aanvraag van een vergunning voor een dakkapel op een woning aan de Amelandstraat in Leeuwarden.

Bij invoering van de  Omgevingswet en het Omgevingsloket in 2021 wordt gestreefd naar de registratie van geografische coördinaten van het gebied waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Deze worden nu nog niet in de vergunningaanvraag opgenomen.

Geografische coördinaten van het vergunde gebied zorgen er voor dat het register in een kaartmodule op een juiste manier verwijst naar het betreffende gebied. Nu verwijst het register vaak nog naar de geografische locatie van de aanvragers, zoals bijvoorbeeld het adres van Wageningen Universiteit voor vergunningaanvragen voor onderzoek.

Technische gebruikersinformatie

Het proefregister is toegankelijk via de gebruikelijke browsers Firefox en Chrome. Gebruik van Internet Explorer wordt afgeraden. Ook Edge kan problemen opleveren.

Apple macs van ios 10 en ouder ondersteunen het proefregister niet. Reguliere moderne I-phones en I-pads wel.

Uitleg juridische termen

In het proefregister kan gezocht worden in de volgende categorieën:

Bekendmakingen

Bekendmakingen van overheden van nieuwe wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en afgesloten verdragen. Deze worden publiek gemaakt in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, de Staatscourant, en het Tractatenblad.

Publicaties

Een publicatie is een tekst van de overheid die vermenigvuldigd wordt met het doel deze onder de publieke aandacht te brengen.

Vergunningen

Een vergunning of ontheffing is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren.

Vergunningenbank

Besluiten die door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden genomen in het kader van de bevoegdheid voor Natura 2000-gebiedenbescherming.

Raadpleeg de proefversie van het online vergunningenregister Waddenzee