Drie Waddenprovincies


Het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee ligt in de provincies GroningenFryslân en Noord-Holland. Voor de bescherming van dit natuurgebied werken de drie waddenprovincies samen. Zij hebben afspraken gemaakt over natuurbescherming, recreatie, toerisme en wadlopen. De belangrijkste inzet voor de provincies is dat het natuurgebied Waddenzee nu en in de toekomst voor de bevolking veilig, leefbaar en bereikbaar is. De drie waddenprovincies zijn vertegenwoordigd in het Omgevingsberaad Waddengebied waarin afstemming plaatsvindt over beleid en beheer.

Samenwerking

Het bestuurlijk overlegorgaan waarin de drie waddenprovincies samenwerken is de Stuurgroep Waddenprovincies (SWP). In deze SWP hebben de waddengedeputeerden van Groningen, Fryslân en Noord-Holland zitting.

Werkterrein

De waddenprovincies voeren een aantal taken in het Waddenzeegebied zelf uit. Zo zijn de provincies betrokken bij de uitvoering van de Natuurbeschermingswet (de provincies zijn bevoegd gezag voor een aantal activiteiten, plannen en handelingen in het Waddenzeegebied waarvoor een vergunning nodig is). Daarnaast dragen de drie provincies verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het rijksbeleid t.a.v. recreatie en toerisme in het Waddengebied. Dit geldt met name voor het wadlopen en de verdere afspraken over vaarrecreatie.

Basis voor het werk van de waddenprovincies vormt het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW) (pdf, 399 kB) uit 1995.  In het IBW worden de visie en doelstellingen van de drie provincies met betrekking tot het Waddenzeegebied verwoord.


Meer informatie

Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Meer informatie vindt u ook in het archief waddenprovincies en op de afzonderlijke websites van de provincies:

Uitvoeringskader Waddenkust

De drie colleges van de waddenprovincies hebben het Uitvoeringskader Waddenkust vastgesteld. Hiermee is de Interprovinciale Waddenvisie, Wadden van Allure! voor de onderwerpen Toerisme en Recreatie en Landschap en Cultuurhistorie voor de Waddenkust geconcretiseerd in een interprovinciaal uitvoeringskader.