Waddenprovincies

Drie Waddenprovincies

Het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee ligt in de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland. Voor de bescherming van dit natuurgebied werken de drie waddenprovincies samen. Zij hebben afspraken gemaakt over natuurbescherming, recreatie, toerisme en wadlopen. De belangrijkste inzet voor de provincies is dat het natuurgebied Waddenzee nu en in de toekomst voor de bevolking veilig, leefbaar en bereikbaar is. De drie waddenprovincies zijn vertegenwoordigd in het Regiecollege Waddengebied (RCW) waarin afstemming plaatsvindt over de belangrijkste beheervraagstukken.

Samenwerking

Het bestuurlijk overlegorgaan waarin de drie waddenprovincies samenwerken is de Stuurgroep Waddenprovincies (SWP). In deze SWP hebben de waddengedeputeerden van Groningen, Fryslân en Noord-Holland zitting. De Stuurgroep vergadert in principe direct voorafgaand aan de RCW-vergaderingen.

De SWP bestaat uit de volgende gedeputeerden:
de heer K. Kielstra, gedeputeerde Fryslân (VVD), voorzitter
de heer H. Staghouwer, gedeputeerde Groningen (CU)
mevr. J. Geldhof, gedeputeerde Noord-Holland (D66).

Werkterrein

De waddenprovincies voeren een aantal taken in het Waddenzeegebied zelf uit. Zo zijn de provincies betrokken bij de uitvoering van de Natuurbeschermingswet (de provincies zijn bevoegd gezag voor een aantal activiteiten, plannen en handelingen in het Waddenzeegebied waarvoor een vergunning nodig is). Daarnaast dragen de drie provincies verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het rijksbeleid t.a.v. recreatie en toerisme in het Waddengebied. Dit geldt met name voor het wadlopen en de verdere uitwerking van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee.  

Basis voor het werk van de waddenprovincies vormt het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW) uit 1995.  In het IBW worden de visie en doelstellingen van de drie provincies met betrekking tot het Waddenzeegebied verwoord.

Consultatieronde Waddenvisie van start

Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben een voorontwerp van een interprovinciale Waddenvisie (pdf, 1,8 Mb) opgesteld. Aanleiding is de wens om de kwaliteit van het Waddengebied gezamenlijk te beschermen en te ontwikkelen. Belanghebbenden zoals overheden en natuurorganisaties wordt gevraagd hun mening te geven op dit voorontwerp. Reacties worden meegenomen in het vervolgproces. De Waddenvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door de drie Provinciale Staten.

Met de Waddenvisie willen de drie provincies de kwaliteit van het Waddengebied verhogen. Daarnaast wordt meer harmonie gebracht in het beleid voor het Waddengebied. De Waddenvisie is ook een richtlijn voor toekomstige beleidskaders, structuurvisies en uitvoeringsagenda’s. Ook is de visie het kader voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds. Dit fonds is in 2012 gedecentraliseerd naar de drie provincies.

Belanghebbende organisaties in het Waddengebied ontvangen het voorontwerp Waddenvisie ter consultatie. Met de gemeenten uit het Waddengebied wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd. Gedeputeerde Tineke Schokker: “Met het voorontwerp Waddenvisie hebben we een gezamenlijke visie in handen van de drie provincies. De reacties en meningen van alle betrokkenen uit  het Waddengebied zijn essentieel. Daarmee komen we gezamenlijk tot een rijke Waddenzee en meer ontwikkeling van recreatie, toerisme en economie in dit gebied.”

Organisaties krijgen tot 7 juni gelegenheid om schriftelijke reacties te geven. Najaar 2013 vindt besluitvorming door de drie Provinciale Staten plaats.

Contact en meer informatie:

Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Anke Kappers; waddencoördinator provincie Fryslân
telefoon: 058 - 292 59 25

Meer informatie vindt u ook in het archief waddenprovincies en op de afzonderlijke websites van de provincies: