Vogels

De Waddenzee is een belangrijk getijdengebied voor miljoenen vogels die er broeden of er de winter doorbrengen. Bovendien maakt een groot aantal vogels in het Waddengebied een noodzakelijke tussenstop om bij te tanken tijdens de lange trekvluchten van en naar de overwinteringgebieden in West-Afrika en de Arctische broedgebieden tussen Noord-Canada en Siberië.

Broedvogels

Tot de broedvogels van het wadden-gebied horen: meeuwen, sternen, eenden, steltlopers, lepelaars, en veel soorten zangvogels. Veel van deze broedvogels trekken bij het aanbreken van de winter terug naar het zuiden. De jaarlijkse tellingen van koloniebroedvoegels, in het kader van het trilaterale monitoringprogramma TMAP, worden georganiseerd door Sovon vogelonderzoek Nederland. De belangrijkste broedgebieden zijn gesloten voor publiek gedurende de broedtijd, die meestal duurt van 15 maart tot 15 augustus.

De resultaten van de tellingen vindt u in Feiten en Figuren

Trekvogels en wintergasten

Een indrukwekkend schouwspel vormen de enorme groepen trekvogels en wintergasten die de wadplaten bevolken. Jaarlijks worden vijf maal alle winter- en trekvogels in de Waddenzee geteld. Deze tellingen vinden plaats bij hoog water (als de meeste soorten zich concentreren op zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen) en worden door SOVON Vogelonderzoek Nederland met behulp van een groot aantal vrijwilligers en vogelwerkgroepen georganiseerd onder de paraplu van het Nederlandse Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en het Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) voor de Internationale Waddenzee. De vijf tellingen in september, oktober, november, januari en mei werden aangevuld met frequentere tellingen in een aantal deelgebieden (bijv. Balgzand en Dollard) en een telling van het open water van de Waddenzee in januari. Samengevat brengen de resultaten de langjarige ontwikkelingen in aantallen in kaart.

De resultaten van de tellingen vindt u in Feiten en Figuren

Publicaties en rapporten over vogels in het waddengebied vindt u in Publicaties thema Natuur.