Spring naar hoofd-inhoud

Beleid

In de Agenda voor het Waddengebied: Klimaatverandering en zeespiegelstijging zullen gevolgen hebben voor het Waddengebied en zijn bewoners, op korte, middellange en lange termijn.Er zullen effecten optreden op de dynamiek van droogvallende en onder water lopende wadplaten in de Waddenzee, het open landschap, het ecosysteem en de landbouw.

Lees meer

Zeespiegelstijging

Sinds het begin van de vorige eeuw is de zeespiegel met ongeveer 15 centimeter gestegen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door het lopend proces van de normale stijging van de temperatuur op aarde, waardoor het zeewater uitzet. In Noord-Nederland stijgt de zeespiegel nog iets sneller door het kantelen van de aardschol waar Nederland op ligt. Ten gevolge van het versterkte broeikaseffect door de menselijke productie van verschillende gassen kan in de komende eeuw de zeespiegel wereldwijd gaan stijgen met maximaal ongeveer een halve meter. De mate van zeespiegelstijging is sterk afhankelijk van de temperatuurstijging en de uitwerking daarvan op de zeespiegelstand. Vooralsnog is een versnelling van zeespiegelstijging niet aangetoond voor Nederland.

Lees meer

Storm en hoog water

Rijkswaterstaat is naast de kustverdediging ook verantwoordelijk voor het waarschuwen van dijkbeheerders bij gevaarlijke hoogwaters, die worden veroorzaakt door hoge afvoeren, wind en door getijbeweging. Het tijverschil (verschil tussen hoog en laag water) is in de Waddenzee niet overal gelijk. In de Waddenzee verloopt het van 1,40 meter bij Den Helder tot gemiddeld 3 meter bij Delfzijl.  Dit zijn theoretische waarden, in werkelijkheid heeft de wind ook invloed. Vooral bij noordwesterstorm waarbij het water in de Noordzee wordt opgestuwd, komen ook hogere waterstanden voor in de Waddenzee. Hoeveel hoger de waterstand is  hangt af van de richting, de kracht en de duur van de stormen.

Lees meer

Deltaprogramma Waddengebied

Met het Deltaprogramma Waddengebied zijn in de afgelopen jaren strategieën voor waterveiligheid en adaptatie ontwikkeld, maar de opgave is breder. Klimaatverandering leidt ook tot een grotere kans op wateroverlast door veranderende neerslagpatronen, overstromingsrisico’s vanuit zee en de boezem, een versterkte zoutindringing, langere perioden van droogte en temperatuurstijging.

Lees meer