Vergaderingen 2015


RCW-Vergadering van 10 december 2015

Het RCW was voltallig aanwezig de laatste vergadering van dit jaar. Aan de orde was de discussie over de doelen voor de Waddenzee mee naar aanleiding van de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee. Aan de orde was ook de reactie van het RCW op de evaluatie. Het RCW heeft kennis genomen van de evaluatie en is blij met de constatering dat we in het Waddengebied op de goede koers zitten. Het RCW zal in januari zich vooral richten op wat er aan verbeteringen nodig is en wat nieuwe ontwikkelingen zoals klimaatverandering met zich meebrengen. In de januarivergadering zal dan een brief aan de Tweede Kamer worden voorbereid. Het RCW besloot om verder te investeren in de marketing van het werelderfgoed en tot het (verzoek aan Programma Rijke Waddenzee) samenbrengen van nieuwe initiatieven voor verwijdering van plastic soup met de al bestaande van de kustgemeenten in België en Nederland. In 2016 zal volgens RCW-plan de samenwerkingsagenda voor het eerst geëvalueerd worden. De vraag is: halen we ons doel van werken als waren we een beheerder met de voortgang die we nu hebben? Het RCW zal als opdrachtgever van de agenda een extern bureau vragen deze evaluatie kort en bondig aan te pakken. Het jaarplan en de begroting 2016 werden vastgesteld. U vindt die hier.

RCW-Vergadering van 15 oktober 2015

Op 15 oktober werd het Breed RCW gehouden. Het RCW, de Beheerraad, het Opdrachtge-versoverleg Beheer Waddenzee, de Stuurgroep Waddenprovincies, Programma Rijke Wad-denzee, De Samenwerkende Gemeenten, - Waterschappen, - Ministeries, het Waddenfonds, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de Waddenacademie en het Economieberaad Waddenzee i.o. waren aanwezig. Je zou denken: een gezelschap van 100 mensen, nee het waren er potentieel 40, veel dubbelfuncties, zo werkt het in de Wadden. Gezamenlijk werden de prioriteiten voor 2016 genoteerd. Qua planvorming staat de structuurvisie Waddenzee centraal, qua organisatie de samenwerkingsagenda beheer en qua inhoud het actief werken aan de hardnekkige problemen van broedvogels, vissen en biobouwers, het vermarkten van de werelderfgoedstatus. Gebiedsgericht is aandacht nodig voor de Groningse gebieden Lauwersoog en Eems-Dollard. Van de aanpak van de Rottums en Griend kan geleerd worden. Gevraagd naar de bijzondere plekken van de bestuurders bleken meerdere bestuurders erg gecharmeerd van rust, ruimte, desolaatheid, niemand tegen kunnen komen en een zijn met de natuur. Maar anderzijds ook bestuurders die de plekken waar goede ruimtelijke ordening samengaat met werkgelegenheid koesteren: kust en zee in perfect evenwicht is het streven.  Bestuurders wijken zo gezien niet af van wat bewoners en toeristen belangrijk vinden. Die hotspots zijn te vinden op WaLTER, hotspotmonitor.

RCW-vergadering 9 september 2015

Op 9 september kwam het RCW extra bijeen om kennis te nemen van de eerste resultaten van het evaluatieonderzoek Structuurvisie Waddenzee. Aan de hand van bronnenonderzoek en een groot aantal interviews krijgen de onderzoekers een steeds helderder beeld. Aan het evaluatieonderzoek wordt hard gewerkt, ook met een begeleidingsgroep van stakeholders. Eind oktober zal waarschijnlijk de evaluatie klaar zijn. Op dit moment herkent het RCW veel van de conclusies. Er zijn echter ook nog een groot tal vragen.

24 uurs RCW-vergadering 19  en 20 augustus 2015

Het RCW kwam op 19 en 20 augustus bijeen voor de jaarlijkse 24 uurs RCW met als uitvalsbasis Huisduinen. Het RCW nam afscheid van de leden Tineke Schokker, Joke Geldhof en Arjan Berkhuysen. Op 19 augustus stond een excursie in de haven van Den Helder op het programma, waarbij Tineke Netelenbos als voorzitter van de Haven-raad gastvrouwe was. Bekeken werd o.a. hoe ver de havens zijn met de vergroening van de Waddenhavens. De volgende dag werd na een ontmoeting met de directeur van de TESO aan boord van de veerdienst een bezoek gebracht aan het NIOZ en aldaar vergaderd. Tenslotte werd een bezoek gebracht aan de Razende Bol. Daar werd ingegaan op het Actieplan Vaarrecreatie en het natuurbeheer door het Noord-Hollands Landschap. Op de agenda stond de staat van het Wad in ecologische, economische en sociaal-economische zin. Het RCW wil graag elk jaar een klein kwaliteitsrapport bespreken om daar beleid op te kunnen maken. Daarnaast werd gesproken over de basis van alle beleidsafwegingen in de Waddenzee. Nu is dat ten aanzien van activiteiten zogenaamd “nee, tenzij het geen schade doet aan de natuur en het landschap”. Wordt dat misschien nu “ja, mits de activiteit ook bijdraagt aan de natuur en het landschap”? Ecologie en economie samen op? Of gaat het om excellent en duurzaam gebruik passend bij het gro-te belang van de Waddenzee. Het debat hierover is van belang in verband met de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee.

RCW-vergadering 18 juni 2015

Het RCW heeft na de provinciale verkiezingen nieuwe leden vanuit de provincies. De heer Henk Staghouwer, gedeputeerde van Groningen wordt het permanente RCW-lid. De heren Klaas Kielstra, gedeputeerde van Fryslân en Cees Loggen, gedeputeerde van Noord-Holland zijn  agendalid/plaatsvervangend lid en draaien mee in werkgroepen.

Op 18 juni was als eerste punt de vraagstelling bij de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee aan de orde. De heer van den Berg van Royal Haskoning DHV, het bedrijf dat de evaluatie uit gaat voeren, ging hier op in. Voor de evaluatie zal een brede begeleidingsgroep van stakeholders worden gevormd. In de stuurgroep en de projectgroep zijn vertegenwoordigers van de ministeries, de provincies en de gemeenten opgenomen. RHDHV zal de evaluatie al in oktober opleveren. De komende maanden zal er dus veel werk verzet worden.

Het tweede punt van bespreking was de interne evaluatie van het RCW 2014. Het RCW concludeert dat het ook in 2015 en 2016 een overlegorgaan zal zijn, met nadruk daarbij op een strategisch overlegorgaan. Daarom zal het RCW kerndebatten gaan voeren over de inhoud. De functies van afstemmingsorgaan van plannen van de leden en – voor toezien op de afspraken over samenwerking zijn daarnaast van belang.

Een punt van bespreking was de zogenaamde Waddenmonitor van het Waddenfonds. De eerste versie is klaar. De partijen die monitoring in de samenwerkingsagenda in portefeuille hebben/coördineren zullen een voorstel maken hoe de monitor daarin gebruikt gaat worden. Een ander punt is het initiatief om de economie in het Waddengebied programmatisch te gaan ontwikkelen met eenzelfde methode als bij ecologie: gezamenlijke visie, projecten ontwikkelen en leren door doen. Een werkgroep van RCW-leden gaat (laten) bekijken welke sectoren nog niet aan bod komen, naast bijvoorbeeld toerisme en visserij.

RCW-vergadering 12 maart 2015

Het RCW sprak over het nieuwe werkplan voor het Programma Rijke Waddenzee voor 2015-2018. Het PRW zet zich in voor een rijke Waddenzee voor mens en natuur, deels procesmatig, maar ook sterk inhoudelijk. PRW komt met inhoudelijke oplossingen voor herstelprojecten. Aansprekende projecten zoals de vismigratierivier, terugkeer van de mosselbanken, slimmer baggeren, rijke dijken horen bij PRW. Bij de evaluatie van PRW in 2014 werd duidelijk dat PRW een manier van werken heeft gevonden in het Waddengebied die werkt en uitzonderlijk en aansprekend is. Het RCW is dan ook zeer blij met het feit dat PRW tot 2018 doorgaat en dat de provincies, de natuurorganisaties, de ministeries PRW zullen benutten en bekostigen voor uitvoering, aanjagen. Zo komt er meer eenheid in de Wadden. Het RCW constateert dat PRW wat betreft natuur en verduurzaming van bijvoorbeeld de visserij verder gaat met haar succesformule. Het RCW constateert dat het PRW ook aan de slag gaat met het aanjagen van de vermarkting van het Werelderfgoed Waddenzee, samen met de sector. Zonder uiteraard het werk over te nemen.

Het RCW sprak verder over de eerste rapportage van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. De samenwerkingsagenda kon op steun in de Tweede Kamer rekenen. Uit de eerste rapportage blijkt dat er gang in zit. Maar we moeten “de kop der wel veur holden”. Dat is afgesproken.

In het RCW was tenslotte de ruimtelijke ordening aan de orde: de gemeenten hebben gezamenlijk een beheersverordening opgesteld en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport onderzocht of gemeenten het Barro (de juridische regels wat wel en wat niet kan of mag volgens het Rijk) wel goed toepassen. Dat bijna alle gemeenten samen een beheersverordening (= eigenlijk een soort bestemmingsplan) voor de Waddenzee hebben is een sterk pluspunt. Misschien kunnen er nog meer plannen ineen worden geschoven? Het RCW ziet ten aanzien van de handhaving van de gezamenlijke beheersverordening  graag nog een voorstel in samenhang met de Samenwerkingsagenda. Het Barro wordt volgens het RCW goed gevolgd door de gemeenten, zonder dat dat in plannen altijd uitgebreid is opgenomen in teksten. Samen met de Inspectie zal nog eens naar de afstemming rijksbeleid-gemeentelijke beleid gekeken worden.