Nieuwsberichten


Muete en gruete Waddenwerkers 29 oktober

75 Waddenwerkers van provincies, rijk, gemeenten, onderwijs, natuur, economie kwamen in het Fries Museum bijeen. Voor de traditionele meet en greet van het RCW, Waddenacademie, Waddenfonds, Deltaprogramma en Rijke Waddenzee. Aan de orde was mout'n en grout'n, ontmoeten en groeten, moetsje en groetsje, muete en gruete om het in Waddentalen te zeggen.

Maar eerst eens flink de velden bijlangs.  Wat zijn de grote dossiers van Rijke Waddenzee. Hoe staat het met de provinciale visie. Wanneer komt het uitvoeringsprogramma Waddenfonds. Hoe ver is het Deltaprogramma. Hoe was de evaluatie van de Waddenacademie. Wat staat er te gebeuren in Tonder in februari bij de regeringsconferentie van de drie Waddenlanden. En tenslotte het nieuwe Regiecollege Waddengebied, werkt dat? Iedereen is weer  bij en bijgepraat met iedereen. Over een half jaar de volgende.

Vernieuwing Regie College Waddengebied afgerond

Datum: 4 december 2012

Arjan Berkhuysen en Eisse Luitjens zijn benoemd in het RCW. Berkhuysen en Luitjens zijn benoemd als vertegenwoordiger van respectievelijk de natuurorganisaties en het bedrijfsleven. Eerder werd Bas Eenhoorn al benoemd als onafhankelijk voorzitter. Met deze benoemingen is de integraliteit van het RCW versterkt. Het RCW is nu op volle sterkte en de vernieuwing is afgerond.

In het RCW zijn nu Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, bedrijfsleven en natuurorganisaties vertegenwoordigd. Het is de plaats waar zij elkaar ontmoeten en informeren. Het RCW kijkt met integrale blik naar het Waddengebied en stemt de verschillende belangen op elkaar af. Er wordt informatie gedeeld en leden buigen zich over de ontwikkelingen die ontstaan binnen het Waddengebied. Het RCW ontwikkelt zelf geen beleid. Wel heeft het oog voor hedendaagse ontwikkelingen en zoekt het praktische oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen. Het doel is daarbij uiteraard om het Waddengebied te versterken. Het secretariaat van het RCW is gevestigd in Leeuwarden.

Arjan Berkuysen is directeur van de Waddenvereniging en woont op Terschelling. Eisse Luitjens is manager van de afdeling Ontwikkeling en Innovatie bij de  Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM) en woont in Loppersum.

Een toelichting op de werkzaamheden van het RCW (pdf, 69 kB)

Bas Eenhoorn nieuwe voorzitter RCW

Datum: 23 november 2012

Bas Eenhoorn is door het Regie College Waddengebied (RCW) benoemd tot onafhankelijke voorzitter. Met de heer Eenhoorn krijgt het RCW andermaal een voorzitter met uitgebreide bestuurlijke kennis en ervaring. Eerder was hij onder meer burgemeester van Schiermonnikoog. De benoeming sluit een periode van herstructurering van het RCW af. Drie jaar geleden is deze ingezet door Commissaris van de Koningin van Fryslân John Jorritsma en toenmalig minister van VROM Jacqueline Cramer. Ze wilden het aantal overlegorganen over de Wadden beperken. Dit is gelukt.

Voor het RCW heeft dit er toe geleid dat voortaan vertegenwoordigers van bedrijfsleven en natuurorganisaties aanschuiven. Het voorzitterschap berustte voorheen bij toerbeurt bij de Commissaris van de Koningin van één van de Waddenprovincies. De laatste jaren was dat John Jorritsma.

Bas Eenhoorn zegt verheugd te zijn over zijn benoeming tot voorzitter: “Het Waddengebied heeft altijd een warme plaats in mijn hart gehouden. Mijn uitdaging is nu het RCW zo te positioneren dat de netwerkfunctie die het heeft, volop tot zijn recht komt.”

In het RCW zijn Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen vertegenwoordigd. Het is de plaats waar bestuurders elkaar ontmoeten en informeren. Het RCW kijkt met integrale blik naar het Waddengebied en stemt de verschillende belangen op elkaar af. Er wordt informatie gedeeld en leden buigen zich over de ontwikkelingen die ontstaan binnen het Waddengebiedgebied.

Het RCW ontwikkelt zelf geen beleid. Wel heeft het oog voor hedendaagse ontwikkelingen en zoekt het praktische oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen. Het doel is daarbij uiteraard om het Waddengebied te versterken. Het secretariaat van het RCW is gevestigd in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden.

Bas Eenhoorn (66) is burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Nieuwsbrief RCW

Op 20 april 2012 verscheen de 17e Nieuwsbrief van het RCW. In deze editie bijdragen over onder meer de evaluatie van het Convenant Vaarrecreatie, de voortgang rond het Waddenfonds en de bestuurlijke organisatie.

Eerder uitgebrachte nieuwsbrieven kunt u vinden in het Archief Nieuwsbrieven

Verslag Waddentoogdag 2011

Op 14 september 2011 vond de jaarlijkse Waddentoogdag plaats in Harlingen. Naast een plenair deel werd een viertal thema's aangesneden in deelsessies. Op deze pagina vindt u een verslag per deelsessie. In de RCW Nieuwsbrief van 20 september (pdf, 388 kB) wordt in woord en beeld nader ingegaan op het plenaire deel, dat voor een groot deel in het teken stond van de decentralisatie van het Waddenfonds van rijk naar Waddenprovincies.

Verslag deelsessie duurzame visserij (pdf, 16 kB)

Verslag deelsessie Werelderfgoed (pdf, 11 kB)

Verslag deelsessie Waddenzeehavens (pdf, 21 kB)

Verslag deelsessie duurzame energie (pdf, 20 kB)

Aanbieding Koersdocument Regiecollege Waddengebied: Naar meer bestuurlijke regie in het waddengebied

Op 12 april zond minsiter Schultz-van Haegen het koersdocument Regiecollege Waddengebied naar de Tweede kamer. Dit is een nadere uitwerking van de omvorming van het Regionaal College Waddengebied (RCW) tot een Regiecollege Waddengebied.

Het koersdocument (pdf, 415 kB)

De brief van de minister aan de voorzitter van de Tweede Kamer

De brief van de minister aan de voorzitter van het RCW (pdf, 74 kB)

Minister Schultz presenteert ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Met het schrappen in regels en procedures krijgt de regio meer zeggenschap op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat schrijft minister Schultz in de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die zij op 14 juni 2011 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Voor de Waddenzee blijft het beleid uit de Derde Nota Waddenzee ongewijzigd van kracht.
De bestuurlijke afspraken vereenvoudiging van de bestuurlijke organisatie en decentralisatie van het Waddenfonds worden doorgezet volgens de Minister.
Uit: Ontwerp structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Bijlage 1C, pagina 65:

De MIRT-regio Noord-Nederland bestaat uit de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Opgaven van nationaal belang in dit gebied zijn:

  • Het versterken van Energyport door het aanwijzen van locaties voor de vestiging van energiecentrales in de Eemshaven en het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk van Eemshaven via Ens naar Diemen (Noordwest 380 kV verbinding);
  • Het aanwijzen van leidingstroken voor buisleidingen voor gas en het ruimtelijk reserveren van locaties voor ondergrondse opslag;
  • Het aanwijzen van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie in Noord Nederland;
  • De ontwikkeling van een robuust kustlandschap en zoetwatersysteem ter vergroting van de waterveiligheid en waterzelfvoorziening en het voorkomen van verdroging (o.a. door versterking afsluitdijk en bijbehorende sluizencomplexen, Hoogwaterbeschermingsprogramma en deelprogramma's Zoetwatervoorziening, IJsselmeer en Waddengebied van het Deltaprogramma);
  • Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden en het Werelderfgoed (de Waddenzee).

De economische kracht van Noord Nederland ligt in de sterke internationale positie met betrekking tot energie, chemie (Delfzijl) en water(kennis)technologie. Energyport (Noord-) Nederland is het energieknooppunt van Noordwest Europa. Een groot aantal kabels en (buis)leidingen van elektriciteit, gas, telecom en data landt aan in de Eemshaven en vertakt zich naar de rest van Nederland en Europa. Energyport vormt het kenniscentrum voor energievoorziening en -transitie. Tevens is er in de regio Noord Nederland in een aantal gebieden sprake van bevolkingskrimp.

De Waddenzee maakt onderdeel uit van het Europese Natura 2000 netwerk en van de herijkte EHS. Bovendien is de Waddenzee door de Unesco aangewezen als natuurlijk werelderfgoed. Het integrale beleid van het Rijk voor de Waddenzee staat weergegeven in de PKB Derde Nota Waddenzee. De hoofddoelstelling is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied.

Nieuw regiecollege Waddengebied

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil dat het nieuwe Regiecollege Waddengebied het belangrijkste gremium wordt voor afstemming van beleid, beheer en investeringen in het waddengebied tussen de deelnemende partijen.

Lees hier de Brief van de Minister aan de Tweede Kamer d.d. 21 maart 2011.

Adviesrapport en evaluatie bureau Berenschot

Adviesbureau Berenschot voerde een evaluatie uit over de bestuurlijke organisatie van het Waddengebied en bracht een adviesrapportage uit:

De adviesrapportage (pdf, 260 kB)

De Evaluatie (pdf, 512 kB)

Lees hier de preambule bij het advies van het RCW (pdf, 17 kB)