Vergaderingen 2014


RCW-vergadering 11 december 2014

Het RCW sprak over de ervaringen die in de Waddenhavens en in het project Economie en Ecologie in Balans Eemsmond zijn opgedaan met afstemming van de verschillende belangen. Het RCW is positief over projecten die en economie en ecologie gelijktijdig gebiedsgericht en met alle betrokken partners aanpakken. De aanbevelingen die van belang zijn voor het RCW: een gedeelde en samenbindende visie op het gebied zodat er een kader is voor handelen voor alle partijen met zicht op winst voor ecologie en economie. Met zo’n gedeeld kader zijn kleinere zaken inpasbaar, waardoor er geen discussie over details meer hoeft gevoerd te worden. Zorg daarnaast voor betrokken buitenstaanders, bestuurlijke leiders en projectmanagers die samenbinden en vooruitkijken. En zorg voor een voortdurende dialoog met alle betrokkenen. Tenslotte is het belangrijk dat de korte en de lange termijn in balans zijn. Kleine projecten stimuleren op weg naar de grotere.  Het RCW ziet graag meer projecten met een dergelijke aanpak. Via het project Rijke Waddenzee zijn best practices mogelijk uit te wisselen.

Het RCW boog zich ook over het Uitvoeringskader Waddenkust van de drie Waddenprovincies. De provincies geven daarin aan hoe ze de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme aan de Waddenkust zien. Met het Waddenfonds zullen de provincies de Waddenkust een economische impuls geven.

Het RCW vindt het positief dat de provincies gezamenlijk een Waddenkust breed verhaal met verhaallijnen hebben opgezet en zien er een goede schakel in voor de promotie voor het hele Waddenkustgebied. De verdere uitwerking door de provincies en het door ondernemers in het gebied inspringen op de mogelijkheden moet leiden tot een stevige toename van de werkgelegenheid in het toerisme aan de Waddenkust.

RCW-vergadering 23 oktober 2014

De voorzitter van de Waddenseaboard de heer Co Verdaas en het RCW bespraken de agenda van het Nederlands voorzitterschap voor de samenwerking Denemarken, Duitsland en Nederland voor 2015-2018. Het RCW stemt in met het ambitieuze plan dat gericht is op de klassieke beschermingszaken die nog steeds niet goed genoeg zijn (natuur, vogels, vis), de stevige aanpak van de vermarkting van het gebied als werelderfgoed en verdere inzet op duurzaam medegebruik. Die inhoudelijke zaken staan op de agenda, waarbij rekening is gehouden met zichtbare resultaten door de komende jaren heen. Het RCW boog zich verder over concrete verdere invulling van plannen in het kader van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Die agenda van Beheerraad en RCW wordt begin februari 2015 besproken in de Tweede Kamer.

RCW-vergadering 21 augustus 2014

Het RCW kwam bijeen in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Lies, Terschelling. Gesproken werd over een RCW-beeld ten aanzien van het plaatsen van windmolens in het Waddengebied. Dat RCW-beeld is neergelegd in een brief van het RCW aan betrokken overheden bij windenergie. In de brief staat een pleidooi voor het openhouden van de “vensters” (de gebieden waar nu geen windmolens staan) langs de kust en het plaatsen van windmolens in clusters buiten de vensters. Daarnaast ziet het RCW veel potentie in offshore windenergie. Het RCW stemt voor andere energieontwikkelingen af met het BONN, het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland. Het RCW heeft verder de start van de evaluatie Structuurvisie Nota Waddenzee en het meerjarige nieuwe Beheer en Ontwikkelingsplan Rijkswateren (BPRW) van Rijkswaterstaat besproken. Het BPRW gaat binnenkort de inspraak in.

RCW-vergadering 8 mei 2014

De “Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100”, die door het ministerie van EZ is opgesteld is qua proces aan de orde geweest. In het najaar zal het RCW inhoudelijk over de visie praten. Het RCW zou graag zien dat de visie ook nog breed in het Waddengebied wordt besproken. De tekst van de natuurambitie vindt u hier. Het RCW stelde verder de tekst van het Plan van Aanpak “Verbetering Beheer Waddenzee” uiteindelijk vast. Dit advies zal eind mei naar de bewindslieden van IenM en EZ worden gestuurd in verband met het verzoek van de bewindslieden (zie hierboven). Tenslotte was het punt energie en Wadden aan de orde. Het programma “Switch”, zoals dat is opgesteld door het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland werd besproken. In Switch geven de Waddenprovincies en de provincie Drenthe en de grote steden in het gebied aan hoe zij de transitie naar duurzaam energiegebruik – ook voor het Waddengebied - willen versnellen. In augustus zal het punt energie terug komen op de agenda van het RCW, met name ook de keuzes voor (wind)energie in het Waddengebied.

RCW-vergadering 20 maart 2014

Het RCW sprak op 20 maart over het Beheerplan Natura 2000 en een verdere uitwerking van het project “Samen meer doen” naar aanleiding van de bespreking van het rapport van de Algemene Rekenkamer. Het RCW heeft er kennis van genomen dat het Beheerplan Waddenzee op een haar na is gevild en dat er een uitvoeringsprogramma klaar ligt om de komende jaren uitgevoerd te worden. Voor de beheerplannen voor een deel van de 5 Eilanden speelt nog de PAS-problematiek. Er is overleg met de gemeenten en de boeren over deze ammoniakproblematiek. De PAS-problematiek speelt ook ten aanzien van industrieterreinen, bijvoorbeeld in Delfzijl. Wanneer de Programmatische Aanpak Stikstof klaar is - maar dat is vooral ook een zaak van de Tweede Kamer - kunnen alle plannen in het Waddengebied samen worden vastgesteld. We hebben dan voor het hele gebied afgesproken wat we de komende 6 jaar gaan doen om de Natura2000 gebieden in stand te houden en te ontwikkelen. Het project “Samen meer doen” levert in gesprekken van beheerders en werkers in het Waddengebied een heel concrete actiepuntenlijst op van verdergaande samenwerking in het beheer voor 2014. In april moet de lijst klaar zijn om opgenomen te worden in een Plan van Aanpak als antwoord op het Rapport van de Rekenkamer.

Extra RCW-vergadering 27 januari 2014

Op 27 januari heeft de Algemene Rekenkamer het rapport “Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting”, nader toegelicht in het RCW. De Algemene Rekenkamer is van mening dat met name de Rijksoverheid nader moet aangeven wat haar eigen ambities, doelen in het Waddengebied zijn, na de decentralisatie van taken. Wanneer die doelen en ambities duidelijk zijn, moet er gekozen worden voor een helder model voor beheer in het Waddengebied. In het RCW en de Beheerraad werken alle overheden, natuurorganisaties en economieorganisaties al aan meer samenwerking bij beheer. Afgesproken is dat bij de uitwerking van dit project ook de ambities, de doelen waarop het beheer zich richt aan de orde zullen komen: het project “Samen meer doen” krijgt mogelijk dus een inhoudelijk en een procesmatig streefbeeld mee. Het RCW en de Beheerraad gaan een en ander uitwerken.

RCW-vergadering 16 januari 2014

Op 16 januari heeft het RCW het concept Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2014-2017 besproken. Het RCW heeft met waardering kennisgenomen van het programma. De doelen waarvoor het Waddenfonds kan worden ingezet en de uitgangspunten die daarbij gehanteerd gaan worden zijn helder. Het RCW geeft aan het Waddenfondsbestuur mee om het uitgangspunt “complementariteit” (de aanpak van betalen van een belangrijk gedragen doel uit meerdere fondsen) verder uit te werken. Verder is het aspect werkgelegenheid bij de afwegingen van belang. Het RCW heeft daarnaast besloten om het projectplan “Samen meer doen in het beheer van de Wadden” uit te gaan voeren, wanneer ook de Beheerraad Waddengebied daar mee instemt op 29 januari. Dat plan richt zich op meer samenwerking bij alle aspecten van beheer.