Vergaderingen 2013


Verslagen van de RCW-vergaderingen van 2013

Op 9 december is het RCW breed geïnformeerd over het project vaarwegverruiming Eemshaven - Noordzee. Het project maakt de komst van grotere schepen naar de Eemshaven - en verder  -mogelijk en is met name gericht op behoud en groei van de werkgelegenheid. Het RCW heeft daarnaast gesproken over het projectplan “Samen meer doen in het beheer van de Wadden”, in samenhang met het recent verschenen “Waddenrapport” van de Algemene Rekenkamer. Het RCW herkent de analyse van de Rekenkamer en stelt vast dat RCW en Beheerraad al met een verbeterslag aan de gang zijn in de vorm van het project “Samen meer doen”. Dat plan richt zich op meer samenwerking bij alle aspecten van beheer. De RCW-partners werken verder aan het  vergunningenregister. Op www.waddenzee.nl staan al de vergunningen in het kader van de NB-wet (rijk en provincies) en de Waterwet (RWS).

Het RCW heeft op 4 november met name gesproken over het uitvoeringsplan voor het Waddenfonds 2014-2017. Dit plan zorgt ervoor, dat duidelijk is wat voor projecten in aanmerking komen voor subsidies uit het Waddenfonds. De provincies zullen in november de politiek bestuurlijke kaders voor het uit voeringplan vaststellen. Het RCW heeft aan het Waddenfonds meegegeven dat scherpe keuzes goed zijn. Keuzes gericht op gezamenlijk ontwikkelen van economie en ecologie passend bij de Wadden ook in internationaal verband. Zoek daarbij nadrukkelijk de verbinding in de regio met andere projecten. Kom tot een wervend concept i.p.v. het begrip duurzaamheid. Geef heel duidelijk aan dat het Waddenfonds aanvullend is en wat dat voor consequenties heeft. Het RCW sprak daarnaast over het actieplan vaarrecreatie en de trilaterale verklaring als afstemmingspunten. De eerste opzet van het actieplan is volgens het RCW een goede. Verdere uitwerking is nog wel nodig. Het actieplan is een interprovinciaal plan dat wil zorgen voor een goede afstemming van recreatie(faciliteiten) en natuur. De voorbereiding van de Nederlandse inbreng voor de regeringsconferentie in Tønder loopt naar wens. De Tweede kamer, de provincies en de gemeenten buigen zich over de afspraken. In januari komt het punt terug.

Op 29 augustus ging het RCW het Wad op om ter plaatse te vergaderen. Over het strategische punt “meer samenhang in beheer” is het volgende te melden. Het RCW ziet goede mogelijkheden en de noodzaak om tot afstemming van beheer te komen, zonder de taakverdeling van organisaties te veranderen. Het RCW gaat daarbij uit van een breed beheerbegrip: onderhoudsbeheer, herstelmaatregelen, vergunningverlening, zonering, toezicht en handhaving, voorlichting, educatie en promotie, onderzoek en monitoring. Het RCW wil aansluiten bij al goed lopende samenwerking en tot meer promotie van het gebied komen. De RCW-partners gaan dit de komende maanden verder uitwerken. Op het strategische punt “duurzame visserij” is inhoudelijk goede voortgang gemaakt, voor de volgende vergadering wordt een eerste opzet voor een totaalpakket verwacht. De RCW-leden spreken elkaar de komende maand over de afspraken die ons land met Duitsland en Denemarken zal maken. Daarna komt dit punt terug in het RCW.

Op de agenda van 4 juli stond als eerste strategische punt: de ruimtelijke kwaliteit van de waddenkust aan de hand van het advies daarover van Atelier Fryslân en anderen. Dit advies wordt alom zeer gewaardeerd. Het RCW wil graag naar een set afspraken over ruimtelijke kwaliteit en verwacht dat regionaal/van onderop de “kwaliteitsprojecten” uit het advies nader op haalbaarheid worden bekeken. Als tweede strategische punt   was “meer samenhang in de vergunningverlening” aan de orde.  Dit mee op verzoek van de Tweede Kamer. Het RCW gaat in augustus breder praten over meer afstemming van beheer en daar hoort vergunningverlening ook bij. Voor de meer korte termijn zullen de RCW - partners gaan werken aan meer transparantie bij vergunningverlening. Als afstemmingspunt was de eerste versie van de “strategie voor duurzaam toerisme Werelderfgoed Waddenzee” aan de orde. Het RCW is zeer te spreken over het feit dat het plan voorzien is van een uitvoeringsplan. Het RCW kan zich vinden in het nu breed bespreken van het plan. Als actualiteit werd in het RCW geconstateerd, dat de eerste versie van afspraken tussen Denemarken, Duitsland en Nederland voor de regeringsconferentie van februari in Denemarken er ligt. Het document is binnenkort te lezen op de website van het internationale waddenzeesecretariaat.

Op 16 mei stond als strategisch punt “duurzame visserij” op de RCW-agenda. Aan de orde was  de uitwerking van de Brede Visie Duurzame Visserij. Het meest actueel is dan de verduurzaming van de visserijvloot. Nu werd de stand van zaken doorgenomen. Op 29 augustus wil het RCW een inhoudelijk voorstel over wat we inhoudelijk samen nastreven in het Waddengebied. In het RCW gaat het daarna ook om het hoe. Hoe bereiken we wat we willen.
Als afstemmingspunt was de tekst van de Interprovinciale Visie Waddengebied aan de orde. De RCW-partners kunnen zich – met enige extra aandachtspunten - goed vinden in het Interprovinciale beleid. Het RCW is benieuwd naar de verdere uitwerking van de visie in uitvoeringsprogramma’s.

Op 11 april werd over de eerste opzet van de Interprovinciale Visie voor het Waddengebied gesproken. De nieuwe verantwoordelijkheid voor o.a. het Waddenfonds en ruimtelijke ordening, natuur en economie is voor de provincies aanleiding om een Interprovinciale Waddenvisie op te zetten. In het RCW is een eerste schets besproken. Voor de Waddenvisie wordt uitgegaan van een zevental thema’s in samenhang. Voor elk van de thema’s is een eerste beeld voor 2030 ontworpen en zijn zwaartepunten benoemd. Als actueel punt was de stand van zaken ten aanzien van extra gaswinning in de Waddenzee aan de orde. Daarover was immers veel onduidelijkheid o.a. in de Tweede Kamer. Duidelijk is dat er nog overlegd wordt over internationaal onderzoek en de vergunning. In het RCW is afgesproken om in het RCW informatie uit te wisselen over  belangrijkste vergunningenprocedures in de Wadden.

Op 24 januari werd gesproken over  duurzame energie in het Waddengebied. Bekeken werd of de partners gezamenlijk tot een plan duurzame energie zouden kunnen komen, als uitbreiding van het streven van de Waddeneilanden om in 2020 zelfvoorzienend te zijn. Kan dit worden opgenomen in de visie van de drie waddenprovincies?  Daarnaast werd overlegd over de voorbereiding van de trilaterale regeringsconferentie in Denemarken in 2014. Als onderwerpen werden aangedragen internationale afstemming  bij Natura 2000, alle aspecten van duurzame energie ( nearshore, offshore, onshore, bekabeling) en zorg voor estuaria. In 2014 wordt Nederland voorzitter voor de trilaterale samenwerking.  Rijk, provincies en gemeenten verzorgen samen de inbreng in de samenwerkingsprojecten onder leiding van het ministerie van EZ.

Vergadering 29 november  2012

Het RCW kwam in de vergadering van 29 november voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. De heer Arjan Berkhuysen vertegenwoordigt voortaan het aspect “ecologie” en de heer Eisse Luitjens het aspect “economie”. Gesproken werd over de nieuwe manier van werken.

Regiecollege Waddengebied nieuwe stijl

Op 5 november 2012 heeft het RCW besloten over een vernieuwde bestuurlijke organisatie, een nieuwe aanpak. De afspraken werden neergelegd in de notitie “Het Regiecollege Waddengebied nieuwe stijl" (pdf, 36 kB).