Definitieve beheersverordening Waddengemeenten


Begin 2015 heeft de ontwerp basis beheersverordening Waddenzee en Noordzee ter inzage gelegen. Een ter visie legging is voor een basis beheersverordening niet verplicht. Toch hebben wij gemeend om partijen in het gebied te vragen om inbreng te leveren. Alle ontvangen reacties hebben wij gebundeld in een reactienota. In de nota geven wij aan hoe wij de reactie hebben verwerkt in de basis beheersverordening.

Besluit

De reactienota is samen met de ontwerp basis beheersverordening en de voortoets in de maand juli aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 13 deelnemende gemeenten voorgelegd. De colleges hebben inmiddels allemaal ingestemd met de ontwerp basis beheersverordening en de voortoets. Ook hebben de colleges hebben ingestemd met de voorstellen die wij hebben gedaan over het verwerken van de ontvangen reacties.

Alle stukken van de deelnemende gemeenten.

Zie ook overheid.nl

Vaststelling

Op dit moment wordt de basis beheersverordening omgevormd tot een beheersverordening per gemeente. In september wordt de gemeentelijke beheersverordening Waddenzee en Noordzee door de colleges voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit is het moment waarop de gemeente de beheersverordening Waddenzee en Noordzee vaststelt. Iedere gemeenteraad moet deze verordening zelf vaststellen, dit kan niet in gezamenlijkheid.

Tot slot

Mocht u nog vragen hebben over de datum van de behandeling van de beheersverordening in de gemeenteraad, dan kunt u contact opnemen de ambtelijk contactpersoon ruimtelijke plannen van de betreffende gemeente.

Mocht u andere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer A.J. Zijlstra van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

06-25387156
ajzijlstra@dewaddeneilanden.nl

Beheersverordening Waddengemeenten

Waddengemeenten trekken steeds meer samen op

3 december 2014

Dertien gemeenten rond de Waddenzee hebben samen een beheersverordening Waddenzee en Noordzee opgesteld. De gemeenten nemen hiermee het initiatief om meer sturing over het eigen grondgebied te krijgen en te houden, te midden van de bestaande complexe regelgeving over Waddenzee en Noordzee. Tevens leidt dit gezamenlijk optrekken tot kostenbesparing en eenduidigheid in regelgeving. Het ontwerp ligt vanaf 4 december zes weken ter inzage.

De beheersverordening is sober en doelmatig en vervangt de bestaande gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het gebied. In plaats van 13 bestemmingsplannen is er straks één beheersverordening. Dit plan legt de bestaande situatie vast voor zover die niet valt onder regelingen van andere overheden, zoals bijvoorbeeld de planologische kernbeslissing Waddenzee of de aanwijzing als Natura 2000-gebied.

Documentatie: