Beheerraad

Vanwege het belang van natuurbeheer voor de Waddenzee is in Planologische Kernbeslissing Waddenzee, ook wel de Derde Nota Waddenzee genoemd, bepaald dat natuurbeheer een specifieke plaats krijgt door een Beheerraad in te stellen. Het doel is te komen tot een eenduidig Waddenzeedekkend beheer. Daarmee heeft de Beheerraad als taak de afstemming tussen en efficiency van het (natuur)beheer door alle beheerders te vergroten, zodat het gebied als één gebied beheerd wordt.
 Dit betekent dat een relatie gelegd moet worden tussen het beleid en de feitelijke uitvoering van de beheerders. De rol van de Beheerraad is adviseren, signaleren, agenderen en onderling afspraken maken ten aanzien van de uitvoering van het (natuur)beheer in het Waddengebied en met name op de Waddenzee.

De voorzitter van de Beheerraad is de heer Jaap Verhulst en de secretaris is de heer Hendrikus Venema beide van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

In de Beheerraad nemen de volgende organisaties deel: Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Defensie, Ministerie van Financiën, de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland en de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruiker

De beheerraad komt ca. 5 keer per jaar bijeen. De agenda’s en de verslagen zijn beschikbaar.

Contactpersoon: dhr. drs. ing. H.J. (Hendrikus) Venema, h.j.venema@minlnv.nl en/of +31 (0)6 55 49 38 84

Zie ook:

Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee

Kamerbrief Beheerautoriteit Waddenzee

De evaluatie Algemene Rekenkamer