Overzichtstabel beheer


Op het natte deel van het het Wad zijn vele beheerders actief. In onderstaande tabel vindt u de verschillende verantwoordelijke organisaties, hun (beheer)taken en op basis van welke wet of regeling zij hun beheertaken uitvoeren.

Overzichtstabel beheer
Beheeraspecten Rijkswaterstaat LNV / Waddenunit Provincies (NH, Fr., Gr. )

Terreinbeherende org. (LNH, FG, GL, NM, SBB)

Waterschappen (NZV, H&A, HNK)

EZ Gemeenten

Beheer & onderhoud

Vaargeulen / bereikbaarheid
Beheerplan N2000 (voortouw)
Dijken / keringen
Kwelderwerken
Vispercelen Kwelderbeheer Kwelderbeheer Dijken
Vergunningverlening Waterwet
Vervoer
Wet Natuurbescherming
Viswet
Wet Natuurbescherming Waterwet Mijnwet Gemeente-verordening
Toezicht & Handhaving Waterwet
Scheepvaartwetgeving
Wet Natuurbescherming Wet Natuurbescherming
Divers
Wet Natuurbescherming
Divers
Mijnwet Geen
Inrichting- & herstelmaatregelen N2000, KRW
prog. Ecologie grote wateren
PRW
PRW N2000 / projecten
Waddenfonds
PRW
Projecten KRW, N2000
Monitoring & onderzoek Waterkwaliteit, -kwantiteit,
ecologie,
morfologie,
vegetatie
Fauna Recreatie
Zonering & geleiding Gastheer Art. 20
Gastheer
Gastheer
Voorlichting & educatie Werelderfgoed
Waddenzee.nl
Werelderfgoed
Gastheer
Werelderfgoed
Vergunningenregister
Vergunningenregister
Werelderfgoed
Gastheer
Excursies
Voorlichting
Calamiteitenbestrijding Coördinatie calamiteitenbestrijding Waddenzee.
Strandbeheer / opruimen afval
Zwerfafval
Bijdrage
calamiteitenbestrijding