Identiteit Waddengebied


De cultuurhistorische en landschappelijke waarden zijn nauw verbonden met de economische en sociale ontwikkeling van het kustgebied en vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het toerisme. Via overgangen in het landschap komt de samenhang ook goed tot uiting. Ten eerste zijn er overgangen van zoet naar zout, zoals op de overgang naar IJsselmeer en Eems-Dollard. Daarnaast zijn er karakteristieke overgangen van land naar zee, enerzijds geleidelijk bij de kwelders en dynamische duingebieden, anderzijds hard daar waar dijken zijn. Tenslotte zijn er in velerlei vormen overgangen van nat naar droog.

Zoals uit het bovenstaande blijkt kenmerkt het waddengebied zich door een geheel eigen identiteit. Binnen dit samenhangende gebied is er uiteraard wel sprake van verscheidenheid. We kunnen onderscheiden de Waddenzee, de waddeneilanden, de Noordzeekustzone en de vastelandskust. Ook deze diversiteit is onderdeel van de specifieke identiteit van het waddengebied.

Landschap en cultureel erfgoed


Strand en duinen op Vlieland (K. Vonhögen)

Winterse landschap Lauwersmeergebied (R.Buitenwerf)

Meer informatie

De Stichting Verdronken Geschiedenis doet historisch, geologisch, archeologisch, cultuur-historisch en ecologisch onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het Waddenzeegebied en zijn menselijke bewoning. De stichting verzorgt ook publiekspresentaties over de verkregen kennis.

De Waddenacademie doet o.a. cultuurhistorisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek in het waddengebied. Lees meer in het thema Cultuurhistorie op de website van de Waddenacademie.