Handreiking buitendijks erfgoed


De Handreiking buitendijks erfgoed is vooral gericht op het Noord-Nederlandse kustgebied, omdat in het Waddengebied nu vanwege de beschermde status met voorrang omgevingsbeleid moet worden ontwikkeld.

Onder buitendijks erfgoed verstaan we hier zowel zichtbare objecten zoals vuurtorens, lichtbakens, peilschaalhuisjes, als onder water verdwenen resten van bewoning, schepen en vliegtuigen. Buitendijks erfgoed was tot voor kort een grote onbekende in het erfgoedbeleid. Op erfgoedkaarten komt het nauwelijks voor.

In deze Handreiking vindt u informatie over de ontstaansgeschiedenis van het Noord-Nederlandse kustgebied en het type cultuurhistorie dat u langs de kust, buitendijks in en onder water kunt aantreffen. De handreiking gaat in op de noodzaak om het buitendijkse en kustgerelateerde erfgoed te inventariseren en te waarderen. Gemeenten vinden er concrete handvatten voor het opstellen van een eigen, stimulerend beleid voor het omgaan met buitendijks erfgoed.

Met deze handreiking voor het noordelijk kustgebied willen wij de bewustwording van de aanwezigheid van het buitendijkse erfgoedstimuleren, opdat ook dit erfgoed bewaard blijft voor toekomstige generaties.

Het volledige document "Handreiking buitendijks erfgoed" op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Handreiking buitendijks erfgoed

Landschap en cultureel erfgoed