Publicaties Toerisme en Recreatie


Magazine Actieplan Vaarrecreatie

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het Actieplan Vaarrecreatie is op 24 juni 2019 een Magazine verschenen.

Magazine Actieplan Vaarrecreatie (pdf, 2.7 MB)

Bekijk ook de toespraak van Robert van der Eijk (pdf, 98 kB) bij de aanbieding van het Magazine

Onderzoek vaarrecreatie Waddenzee

Juli 2017 | Bron: Actieplan Vaarrecreatie

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd.

Dit blijkt uit een grootschalig en integraal onderzoek door het Monitoringsconsortium (MOCO) van onderzoeksinstituten ETFI, RUG, SOVON en AenW. Het onderzoek heeft zich toegespitst op boten met AIS. De kleine pleziervaart, zoals kanovaren en speedboten, vallen daardoor meestal buiten het bereik van dit onderzoek.

Het is voor het eerst dat op zo’n grote schaal, zulke gedetailleerde gegevens over het vaargedrag van recreanten zijn gecombineerd met voedselbeschikbaarheid van vogels en rustplaatsen van zeehonden.

Het onderzoek is verricht in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (Ik pas op het Wad), die daarmee meer inzicht wil in de relatie tussen natuur en vaarrecreatie. Het onderzoek gaat de komende twee jaar nog door en moet ondermeer inzicht geven in de  effectiviteit van genomen (natuur)maatregelen.

Het onderzoek is opgedeeld in vijf elementen:

1. Gedrag en beleving van de vaarrecreant (pdf, 12 MB)

2. Vaarbewegingen over het Wad (pdf, 8.6 MB)

3. Tellingen natuur (vogels en zeehonden) en recreatie (pdf, 9.1 MB)

4. Interactie natuur en vaarrecreatie (pdf, 7.1 MB)

5. Samenvatting (pdf, 6.1 MB)

Presentatie onderzoeksresultaten Toeristisch-recreatieve potenties van de Afsluitdijk

In 2014 hebben het European Tourism Future Institute (ETFI) en Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzoek gedaan naar de wensen van (potentiële) bezoekers aan de Afsluitdijk. De onderzoekers hebben het rapport met de resultaten overhandigd aan de wethouders Theo Meskers (gemeente Hollands Kroon) en Maarten Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) tijdens de stakeholdersbijeenkomst van Rijkswaterstaat en het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk.

Het aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk voor toeristen is één van de  ambities van de regionale overheden. Voor het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk is het daarom belangrijk te weten hoeveel toeristen de Afsluitdijk bezoeken. Maar ook wie zijn deze toeristen en waarom komen zij naar de Afsluitdijk? De onderzoekers geven antwoord op deze vragen.

Download toeristisch-recreatieve potenties van de Afsluitdijk (pdf, 2.6 MB)

Verslag wadwachten Engelsmanplaat

Onlangs is het verslag van de wadwachten op de Engelsmanplaat en het Rif over 2014 verschenen. Er wordt zowel verslag gedaan van ontwikkelingen in de natuur als de menselijke activiteiten in het gebied.

Download het verslag (februari 2015) (pdf, 9.5 MB)

Verslag symposium 'Een landschap vol verrassingen' (Raad voor de Wadden)

Op 31 maart 2010 heeft de Raad voor de Wadden in Groningen het symposium 'Een landschap vol verrassingen' georganiseerd over recreatie en toerisme in het Wadden(kust)gebied. Uitgangspunt voor het symposium was het advies 'Identiteit als troef' dat de Raad in 2008 uitbracht aan de vaste Kamercommissie voor VROM (zie beneden).

Van het symposium is een verslag gemaakt dat u hier kunt downloaden (pdf, 3.5 MB)

Bron: Raad voor de Wadden, mei 2010

Folder over Mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) (LNV en V&W, 2010)

De ministerie's van LNV en V&W hebben een brochure uitgebracht voor schippers van motorboten en zeiljachten, charters, vissers en andere gebruikers van de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta. De schippers moeten er voortaan rekening mee houden dat ze tussen 1 maart en 1 november op veertien verschillende plekken Mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) kunnen tegenkomen, waarvan zes in de Waddenzee. MZI's zijn drijvende constructies van netten, touwen en drijvers, waar mossellarven zich aan hechten en opgroeien tot mosseltjes van één tot twee centimeter (mosselzaad).

Op de nieuwste hydrografische kaarten kunnen gebruikers zien waar de MZI-locaties liggen. Rijkswaterstaat zorgt voor betonning van de MZI-locaties. Verder zijn de contouren van MZI's gemarkeerd met om de 100 meter een gele ton/en of wit licht. Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen is er verder voor gezorgd dat de MZI's op tenminste 100 meter afstand liggen van de betonde vaargeulen.
De folders zijn verspreid via de jachthavens.

Download de folter mosselzaadinvanginstallaties met meer informatie over MZI's en de locaties van de MZI's. (pdf, 2.6 MB)

Bron: Ministerie's van LNV en V&W; 29 april 2010

Advies 'Identiteit als troef' (Raad voor de Wadden)

De Raad voor de Wadden heeft in 2008 een advies over de mogelijkheden voor de toeristische en recreatieve bedrijvigheid in en rond de Waddenzee uitbracht aan de vaste Kamercommissie voor VROM. Het advies stelt dat het Waddengebied een 'sterk merk' is, maar dat de aantrekkingskracht die wel ten deel valt aan de eilanden en de Waddenzee, niet vanzelfsprekend is voor het kustgebied.

Lees meer over het advies 'Identiteit als troef' op deze website (pdf, 3.9 MB)

Bron: Raad voor de Wadden, april 2009

Beleidsvisie 'Kerend Tij - Sportvisserij in het Waddengebied' (Sportvisserij Nederland)

Op 8 oktober 2008 heeft Margreeth de Boer, voorzitter van de Raad voor de Wadden, het eerste exemplaar van 'Kerend tij - Sportvisserij in het Waddengebied', de nieuwe beleidsvisie van Sportvisserij Nederland over de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone in ontvangst genomen uit handen van Nol Sweep, voorzitter van Sportvisserij Nederland.

Met het uitbrengen van deze visie willen Sportvisserij Nederland, de Hengelsportfederaties NoordWest Nederland, Friesland en Groningen Drenthe de sportvisserij in de Waddenzee weer op de kaart zetten. 'Kerend tij' schetst de ontwikkeling van en kansen voor de sportvisserij in de toekomst.

Download het rapport Kerend tij - Sportvisserij in het Waddengebied (pdf, 3.6 MB)

Bron: Sportvisserij Nederland, oktober 2008

Rapport 'Monitoring Watersport op de Waddenzee 1998-2000' (Stuurgroep Waddenprovincies)

December 2001 heeft de Stuurgroep Waddenprovincies dit rapport gepubliceerd. Meer informatie en download: zie Watersport > Monitoring.