Archief Toerisme en Recreatie


Hieronder vindt u de verschillende onderwerpen uit het Archief Toerisme en Recreatie.

Proef met afspraken over droogvallen en gedrag op de Waddenzee

Op 4 juni 2003 is de afsprakennotie 'Verantwoord droogvallen op de Waddenzee' (zie onderstaand bijlage 1) ondertekend door verschillende overheden en belangenorganisaties. Dit was de start vaneen vier jaar durende proef met afspraken over droogvallen en gedrag op de Waddenzee.

De proef maakte het mogelijk in afwijking van de bestaande wet- en regelgeving in de periode 2003 - 2006 ook buiten 200 meter van de betonde en beprikte vaargeulen droog te vallen, mits de droogvaller zich zou houden aan de overeengekomen Erecode 'Wad ik heb je lief' (zie bijlage 2). Tijdens de proef zijn door overheden, natuurorganisaties en gebruikers volgens een vast format gegevens verzameld over het droogvallen op de Waddenzee. Op basis van deze gegevens is de proef elk jaar geëvalueerd (zie bijlagen 3, 4, 5 en 6).

Na 4 jaar (eind 2007) is de eindevaluatie verschenen waarin een antwoord wordt gegeven op de vraag of het experiment een succes kan worden genoemd.  Hierbij dient te worden opgemerkt dat het geven van het antwoord complexer is geworden door wetswijzigingen in de afgelopen vier jaar, die bij de aanvang van de proef niet waren voorzien.

Lees de eindevaluatie 'Verantwoord droogvallen op de Waddenzee' (pdf, 122 kB), met conclusies en aanbevelingen, nov. 2007

Lees de bijlagen:

ga naar de website van de Erecode www.ikpasophetwad.nl

Watersportnota 1999

Het watersportbeleid van de drie Waddenprovincies Groningen, Friesland en Noord-Holland is in 1999 beschreven in de nota 'Naar een nieuw watersportbeleid voor de Waddenzee' (watersportnota). In deze nota schetsen de drie Waddenprovincies het watersportbeleid voor 10 jaar. De belangrijkste uitgangspunten van beleid zijn:

  • beheerste en gefaseerde verruiming van de capaciteit in het westelijk deel van de Waddenzee en in het Eemsmondgebied;
  • stabilisering van de omvang van de watersport voor het Friese en Groninger Wad;
  • actieve communicatie met de recreatiesector voor draagvlakverbreding en handhaving van beleid.

Download de Watersportnota (pdf, 3.8 MB)

De watersportnota is in principe vervangen door het Convenant Vaarrecreatie (3-12-2007) en het Beheer en Ontwikkelingsplan (31-5-2009).

Toerisme in de trilaterale samenwerking

Begin jaren negentig besloten de Nederlandse Waddenprovincies en de Deense en Duitse Waddenzeeregio's om op regionaal niveau samen te gaan werken. Hiertoe werd in 1994 de IRWC (Inter-Regional Waddensea Cooperation), in Nederland de Interregionale Samenwerking genoemd, opgericht. De samenwerking richtte zich ondermeer op de sociaal culturele en sociaal economische versterking van de gehele internationale waddenregio. Op het gebied van toerisme werden diverse gezamenlijke projecten geïnitieerd. Een belangrijk project was het NetForum: een twintigtal vertegenwoordigers van toeristische en recreatieve organisaties, van milieuorganisaties en van gemeentelijke-, provinciale- en rijksdiensten uit Denemarken, Duitsland en Nederland werkten binnen NetForum aan een gezamenlijke visie voor duurzame toeristische ontwikkeling van het Waddenzeegebied.

Het eindrapport van het NetForum, bestaand uit de visie en daaruit af te leiden beleidsaanbevelingen en projecten, werd in juni 2000 aangeboden aan het bestuur van de IRWC. Hierop werd in 2001 door de IRWC een Tourism Action Plan (TAP) met concrete projecten vastgesteld. Enkele projecten werden gerealiseerd, bijvoorbeeld de organisatie van een jaarlijkse culinaire wedstrijd waarbij restaurateurs (uit de Waddenregio) duurzame streekproducten uit het Waddengebied bereiden en promoten (International Gastronomy Award).

Omdat niet in alle Waddenregio's voldoende ambtelijke ondersteuning en draagvlak vanuit de recreatiesector was, besloot de IRWC in 2004 met de uitvoering van het TAP te stoppen. Met de oprichting van het Wadden Sea Forum vond de IRWC haar belangen in toenemende mate door dit nieuwe trilaterale samenwerkingsverband behartigt, en werd de IRWC in 2005 opgeheven. Binnen het Wadden Sea Forum blijft toerisme een belangrijk onderwerp.

Download het NetForum-rapport "Sustainable Tourism Development and Recreational Use in the Wadden Sea Region", april 2000 (pdf, 732 kB)