Publicaties Duurzame bereikbaarheid


Op deze pagina vind je een aantal publicaties rondom het thema Duurzame bereikbaarheid.

Kosten, baten en natuurimpact vaarweg Boontjes in beeld gebracht

Januari 2023 - De vaarweg Boontjes verbindt de zeehaven van Harlingen met het achterland via de Waddenzee en het IJsselmeer. In 2009 is een overeenkomst gesloten tussen het Rijk en de provincie Friesland over de verruiming en vijf jaar onderhoud van de vaarweg. Onderdeel van deze overeenkomst is dat vijf jaar na de verruiming geëvalueerd zou worden of de ingreep ook zou leiden tot een significante stijging van de containeroverslag in de haven van Harlingen en of de gebaggerde volumes binnen de voorspelde hoeveelheid zou blijven. Op basis van de evaluatie zou dan worden besloten over het toekomstig beheer van de Boontjes.

De uitkomst van deze evaluatie was dat er minder in de haven van Harlingen werd overgeslagen dan verwacht. De hoeveelheid vracht door de Boontjes viel wel binnen de verwachting, maar voor het onderhoud moest aanzienlijk meer volume gebaggerd worden dan verwacht. Destijds is besloten de onderhoudspilot nog een keer te verlengen tot en met 2022. Ook de evaluatieperiode is vervolgens verlengd tot en met 2022.

Naast de monitoring van vervoerde containers en het baggervolume, is verder afgesproken dat er eind 2022 aanvullend economisch, morfologisch en ecologisch onderzoek zou worden afgerond over de vaarweg Boontjes, en dat daarbij de kosten, baten en de gevolgen voor de Waddenzee voor zowel de kortere als de langere termijn inzichtelijk worden gemaakt. Deze rapporten zijn nu online.

Eind 2022 is de evaluatie van de onderhoudspilot van de Boontjes afgerond en is besloten de vaargeul Boontjes nog 1 jaar langer op NAP-3,8m te onderhouden. 2023 kon dan benut worden voor vervolgonderzoek waaronder een Impactanalyse om de regionale effecten van een terugkeer naar een onderhoudsdiepte van NAP – 2,80m in beeld te brengen.

De impactanalyse Vaargeul Boontjes (pdf, 4.2 MB) (25 oktober 2023)

Rapportage baggervolumes Waddenzee

Rijkswaterstaat baggert in de Waddenzee delen van de vaargeulen om de bereikbaarheid van de eilanden op orde te houden. Vanwege de impact van baggerslib op de natuur, wordt zorgvuldig de hoeveelheid baggerwerk geregistreerd.

Deze rapportages worden gemaakt om de baggerwerkzaamheden te kwantificeren. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk volume omdat dit gepaard gaat met een lagere impact op de natuur.

Meer informatie en download rapport (2023)

Animatie bereikbaarheid Ameland

Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Holwerd en Ameland dicht. Voor iedere passagier die naar Ameland reist, worden 3 aanhangwagens vol zand en slib gebaggerd.
Dit intensieve baggeren verstoort de natuur en is erg duur. De veerboot heeft moeite om binnen de dienstregeling de overtocht te maken. Een blijvende oplossing is daarom wenselijk. Daarom wordt onderzocht wat de meest betrouwbare en duurzame oplossing is. Dit om Ameland op de lange termijn bereikbaar te houden.

Kijk op deze pagina van Rijkswaterstaat, met onderaan een fraaie animatie

Baggerschip_passeert_veerboot_Ameland
Baggerschip passeert veerboot Ameland

Eindrapportage duurzame Waddenveren

Het rapport gaat over onderzoek naar toekomstbestendige eisen aan de verduurzaming van de waddenveren. Het gaat daarbij in op de financiële consequenties en op de verwachte milieuwinst.

Het eindrapport (pdf, 1.9 MB) (7 november 2023)
Bijbehorende kamerbrief en Beslisnota

Verkenning Duurzame Bereikbaarheid Waddeneilanden (Inspiratiedocument)

In 2028 lopen de veerconcessies voor het Waddengebied af. Ter voorbereiding op de door de regio gewenste vroegtijdige voorbereiding van de tussentijdse evaluatie van deze veerconcessies door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, reikt de verkenning een aantal bouwstenen aan.

De verkenning Duurzame bereikbaarheid (pdf, 2.5 MB)

Advies over meer betrouwbare veerverbinding Holwerd – Ameland

De veerverbinding Holwerd-Ameland staat al jaren in de publiciteit vanwege de regelmatig optredende vertragingen en de sterke toename van het baggerbezwaar in de vaargeul. De minister van I&M heeft medio 2015 in een kamerbrief toegezegd oplossingen te zullen zoeken.

De stuurgroep open plan proces (OPP) heeft een eindadvies opgesteld om de vertragingen op de veerverbinding Holwerd- Ameland te verminderen.

In de stuurgroep zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten vertegenwoordigd.

Inventarisatie kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee

De Waddenzee bestaat uit een dynamisch geheel van geulen, platen, slikken en kwelders. Onder invloed van wind, getij en golven is het gebied voortdurend aan veranderingen onderhevig doordat geulen en platen zich verplaatsen, de breedte en diepte van geulen verandert en ook het oppervlak en de hoogte van de wadplaten in de loop der tijd wijzigen.

Deze natuurlijke dynamiek kent echter ook een keerzijde. De geulen in de Waddenzee vormen een belangrijke verbindingsschakel voor menselijk verkeer tussen vasteland en eilanden en tussen de havens en de Noordzee.

Op verzoek van de Waddenzeehavens, Rijkswaterstaat en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) heeft de Waddenacademie een inventarisatie gemaakt van de kennisvragen op het gebied van het baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee.

Meer informatie en download van het rapport

Morfologie Waddenzee

De zeespiegel stijgt en toch verlandt de Waddenzee de komende jaren. Hoe kan dat nu? Dat is een ingewikkeld verhaal, dat tot in detail wordt uitgelegd in onderstaande brochure. De kern is dat we door dammen, dijken en landaanwinning de ruimte voor de Waddenzee enorm hebben beperkt. Als reactie daarop trekken de geulen zich langzaam terug. Daardoor komt er minder water naar het Wad. De kracht is zo sterk dat de verlanding de komende decennia doorzet, ondanks de zeespiegelstijging.

Brochure Morfologie van de Waddenzee (pdf, 91 MB)

Duurzame bereikbaarheid