Kamerbrieven beleid


Op deze pagina vindt u een overzicht van kamerbrieven met betrekking tot waddenzeebeleid.

Kamerbrief Beheerautoriteit

Kamerbrief 20 juni 2019

In het Regeerakkoord is opgenomen “dat er één beheerautoriteit komt voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer”. Om beter zicht op het vraagstuk te krijgen is aan AT Osborne gevraagd om een onafhankelijke verkenning uit te voeren. De uitkomsten van de Verkenning Beheerautoriteit Waddenzee (als bijlage bijgevoegd) vormen de basis voor de uitwerking van de ambitie in het Regeerakkoord.

Kamerstuk vervolg Programma Rijke Waddenzee

Minister Schouten van LNV antwoordt op een vraag gesteld door de heer Van Dijk (PvdA) over het Programma naar een Rijke Waddenzee: "Op welke manier wil het kabinet invulling geven aan de voortzetting van het Programma naar een Rijke Waddenzee."

Kamerbrief één Beheerautoriteit Waddenzee

Op 22 januari 2018 stuurden de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid een brief aan de Tweede Kamer over de in he regeerakkoord genoemde ontwikkeling van één Beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Kamerbrief over beleidsverkenning, tussenevaluatie samenwerkingsagenda beheer en Herziene Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 2016-2018

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het rapport 'Beleidsverkenning toekomstige rol en ambitie van Rijk en regio voor het Waddengebied' naar de Tweede Kamer. Ook stuurt zij de rapporten 'Tussentijdse evaluatie Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee' en de Herziene Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 2016-2018 van maart 2017 naar de Kamer. Daarbij reageert zij op de rapporten. (6 juli 2017)

Kamerbrief Waterbeleid

In aanloop naar het algemeen overleg Water van 16 juni 2016, informeert minister Schultz, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken ten aanzien van diverse wateronderwerpen. Ze gaat tevens in op een aantal moties en toezeggingen.